Primjer IV

 Natrag Programiranje Dalje

Napiši algoritam i dijagram tijeka za pretvaranje duljine izražene u mjernoj jedinici 'centimetar' u mjernoj jedinici 'metar'. Zadaje se mjerni broj u centimetrima, a treba odrediti koliko je to metara.

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši X
METRI = X / 100
ispiši METRI
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:  
 Tijek 4

CLS
CLEAR
INPUT X
METRI = X / 100
PRINT METRI
END
 Hot girl striptease sexy nude poledance desktop stripper

Primjer V

Napiši algoritam i dijagram tijeka koji zadani broj A uvećava 100 puta ako je A manji od 100, a inače A umanji za 100. Ispisati dobiveni rezultat.

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši A
ako je A < 100		
 onda A = A × 100
 inače A = A - 100
ispiši A
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:  
 Tijek 5

CLS
CLEAR
INPUT A
 IF A < 100 THEN
  A = A * 100
 ELSE
  A = A - 100
 END IF
PRINT A
END
 Hot girl striptease sexy nude poledance desktop stripper


Primjer VI

Napiši algoritam i dijagram tijeka za računanje opsega kvadrata, ako je zadana duljina stranice kvadrata A. Prije računanja provjeriti je li A veće od 0, a ako nije ispisati poruku: 'Stranica kvadrata mora biti pozitivan broj.'

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši A
ako je A > 0
 onda opseg = 4 × A, ispiši opseg
inače ispiši 'Stranica kvadrata mora biti pozitivan broj.'
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:  
 Tijek 6

CLS
CLEAR
INPUT A
 IF A > 0 THEN
  Opseg = A * 4
  PRINT "Opseg="; Opseg
 ELSE
  PRINT "Stranica kvadrata mora"
  PRINT "biti pozitivan broj."
 END IF
END
 Hot girl striptease sexy nude poledance desktop stripper


 Natrag
 Tražila
 Dalje

 Početak
 KAZALO Informatička abeceda
 
Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost