Informatički rječnik

CLI komande IOS - Mrežne klase i podmrežavanje

 Pojmovi


Konfiguriranje računalne mreže znači da se vrši konfiguriranje aktivne mrežne opreme koja se u mreži koristi prema dizajniranoj i prihvaćenoj shemi. Nekad se je za navedeno koristio serijski priključka RS 232c na računalu povezan s posebnim priključkom na mrežnom uređaju. Mogu se koristiti i drugačije vrste konektora, ali je kabel za povezivanje mrežnog uređaja i računala strogo namjenski i isporučuje se uz mrežni uređaj. Preko 'Terminal' ('Hyper Terminal' kod Windows XP OS) programske potpore računala pristupa se aktivnom mrežnom uređaju te zadavanjem komandi sadržanih u operativnom sustavu mrežnog uređaja vrši se njegovo konfiguriranje. Kad se mrežnom uređaju dodijeli adresa koja je u skladu s osmišljenom mrežnom shemom firme-ustanove, može se preko web sučelja, koristeći grafički prikaz GUI (Graphic User Interface), pristupiti konfiguriranju mrežnog uređaja, ali ne u punoj mjeri kao kroz komandnu liniju - CLI (Command Line Interface). CLI je primarni način konfiguriranja uređaja.

 Cisco Tako firma Cisco u svojim mrežnim uređajima koristi IOS (Internetwork Operating System) koji omogućava konfiguriranje mrežnog uređaja na oba navedena načina. Naredni tekst je mali priručnik koji pokazuje kako treba sagledati TCP / IP u odnosu na OSI model koncepcije mreže, korisne komande koje Windows OS sadrži za brzi pregled postavljenih parametara računala i kontrolu komunikacije kroz mrežu, popis klasa računala, pomoćne tablice za uspješno podmrežavanje (subnetting) mreže, te komande za konfiguriranje Cisco usmjernika (router) i preklopnika (switch). Komande omogućavaju da se mrežnom uređaju definira od imena administratora i njegove zaporke do konfiguriranja komunikacijskih protokola i raznih mehanizama sigurnosti.

=======================================================================================
 TCP / IP skup protokola prema slojevima OSI modela
=======================================================================================
    OSI          TCP / IP            Protokoli      PDU
----------------- ------------------------------- --------------------------- ---------
 7. Application  Application           Telnet, FTP, SMTP
 6. Presentation                  ASCII, GIF , JPEG      D A T A
 5. Session                    Socket Interface (HD, FD)  Data
 4. TRANSPORT   TRANSPORT (Host2Host/End2End)  TCP, UDP          SEGMENT
 3. Network    Internet            IP             PACKET
 2. Data Link   Network Access (Host2Net)
   LLC (802.2)                 SAP, SNAP
   MAC (802.3)                               FRAME
 1. Physical Bits
=======================================================================================
=======================================================================================
 Klase računalnih mreža i podmrežavanje (subnetting)
=======================================================================================
 Komande u COMMAND prompt-u PC-a
---------------------------------
 ipconfig /all
 arp -a
 netstat -n
 ping     (network sloj - 3)
 tracert
 telnet  (application sloj - 7)

=======================================================================================
 Mrežne klase - adrese računala (javne i privatne)
-----------------------------------------------------------------
 Adresiranje mreže s IPv4 (32 bit-a)

 Klasa  1   8   16   24   32
     |......|.......|.......|.......|
     .   .    .    .    .
  A   |0.Net.|.........hosts.........|
  B   |10...Network..|.....hosts.....|---- javne mreže
  C   |110........Network....|.hosts.|
     .               .
  D   |1110....Multicast address.....|
  E   |1111.........Reserved.........|
-----------------------------------------------------------------
             CIDR      Leading bits
            notation     (HOBits)
  A    1-126.h.h.h  IP/8        0
  B   128-191.N.h.h  IP/16        10
  C   192-223.N.N.h  IP/24        110
 -----------------------------
  D   224-239.n.n.n  IP/32        1110   (Multicast)
  E   240-255.n.n.n  IP/32        1111   (Reserved)
-----------------------------------------------------------------
 Mreža 127 rezervirana je za loopback (127.0.0.1) i testiranje
-------------------------------------------------------------------------
     224.0.0. 5 = OSPF DR i BDR              (Hello-LSA)
     224.0.0. 6 = OSPF ostali
     224.0.0. 9 = RIPv2
     224.0.0.10 = EIGRP   (Dual-Hello), SR (routing i top tablica)
                   , FS (top.tablica)
                   , tablica susjeda
-------------------------------------------------------------------------
  A   10. 0.0.0 - 10.255.255.255 |
  B   172. 16.0.0 - 172. 31.255.255 |---- privatne mreže
  C   192.168.0.0 - 192.168.255.255 |
---------------------------------------------------------------------------------------

Primjer umrežavanja računala i računalnih uređaja u privatnoj klasi C prikazan je
u poglavlju 7.4.5, na slici 7.4.16.

   Najčešće korišteni portovi (broj i svrha)
|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Port | 20 | 21 | 22 |  23 | 25 | 53 | 69 | 80 | 119 | 110 | 161 | 443 | 531 |
|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Svrha |FTP-D| FTP | SSH |Telnet| SMTP| %DNS|*TFTP| HTTP| NNTP| POP3|*SNMP|HTTPS| CHAT|
|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 *UDP %UDP+TCP
=======================================================================================

   Dekadni-heksadekadni-binarni brojevi
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|Dek. | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|Hex. | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|Bin. |1111|1110|1101|1100|1011|1010|1001|1000|0111|0110|0101|0100|0011|0010|0001|0000|
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

   Dekadni-heksadekadni-binarni brojevi s vodećim nulama
|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|Dek.|16384|8192|4096|2048|1024| 512| 256| 128| 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|Hex.| 4000|2000|1000| 800| 400| 200| 100| 80 | 40 | 20 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | 0100|0010|0001|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|Bin.| 0000|0000|0000|1000|0100|0010|0001|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|1000|0100|0010|0001|  |  |  |  |  |
|  | 0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|1000|0100|0010|0001|0000|
|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

   Podmrežena B-klasa (128-191.N.h.h IP/16)
|----------|-----|-----|----|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|----|-----|
|Format  | /17 | /18 | /19| /20| /21| /22| /23| /24| | /25| /26| /27| /28| /29| /30|
|----------|-----|-----|----|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|----|-----|
| Net   | 128 | 192 | 224| 240| 248| 252| 254| 255| | 255| 255| 255| 255| 255| 255|
| MASK   |  0 |  0 |  0|  0|  0|  0|  0|  0| | 128| 192| 224| 240| 248| 252|
|----------|-----|-----|----|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|----|-----|
|Net-Bits |  1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|Host-Bits | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  2 |
|----------|-----|-----|----|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|----|-----|
|     | 1000| 1100|1110|1111|1111|1111|1111|1111| |1111|1111|1111|1111|1111| 1111|
|Binarno  | 0000| 0000|0000|0000|1000|1100|1110|1111| |1111|1111|1111|1111|1111| 1111|
|     | 0000| 0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000| |1000|1100|1110|1111|1111| 1111|
|     | 0000| 0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000| |0000|0000|0000|0000|1000| 1100|
|----------|-----|-----|----|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|----|-----|
|Range   | 128|  64| 32| 16|  8|  4|  2|  1| | 128| 64| 32| 16|  8|  4|
|----------|-----|-----|----|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|----|-----|
|T-subnets |  *2|  4|  8| 16| 32| 64| 128| 256| | 512|1024|2048|4096|8192|16384|
|U-SUBNETS |  * |  2|  6| 14| 30| 62| 126| 254| | 510|1022|2046|4094|8190|16382|
|----------|-----|-----|----|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|----|-----|
|T-hosts  |32768|16384|8192|4096|2048|1024| 512| 256| | 128| 64| 32| 16|  8|  4|
|U-HOSTS  |32766|16382|8190|4094|2046|1022| 510| 254| | 126| 62| 30| 14|  6|  2|
|----------|-----|-----|----|----|----|----|----|----| |----|----|----|----|----|-----|
 * Ako je od strane IOS router-a podržana nulta podmreža može i navedeno
---------------------------------------------------------------------------------------

Primjer podmrežene privatne klase B prikazan je u poglavlju 4.4.4.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Podmrežena C-klasa (192-223.N.N.h IP/24)
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 | Format       | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 |   |   |
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 | Net Mask      | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 |
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 | Bits borrowed - NB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 | Bits for host - HB | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |          | 1000| 1100| 1110| 1111| 1111| 1111| 1111| 1111|
 | Binarno      | 0000| 0000| 0000| 0000| 1000| 1100| 1110| 1111|
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 | Range       | 128 | 64 | 32 | 16 |  8 |  4 |  2 |  1 |
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 | Total subnets   | *2 |  4 |  8 | 16 | 32 | 64 |  NB   |
 | Usable SUBNETS   | * |  2 |  6 | 14 | 30 | 62 |  2 - 2  |
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
 | Total hosts    |*128 | 64 | 32 | 16 |  8 |  4 |  HB   |
 | Usable HOSTS    | 126 | 62 | 30 | 14 |  6 |  2 |  2 - 2  |
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
 | IP-IP hosts RANGE | *1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |      |
 | for first SUBNET  |*126 | 62 | 30 | 14 |  6 |  2 |      |
 |--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
 * Ako router podržava nultu podmrežu može i navedeno

   Podmrežena C-klasa /27 (3 bit-a posuđena)
 |-----|---------------|-----------|----------|
 | Broj|  Subnet ID  | IP-Brojevi| Boadcast | Adrese s nulama "0"
 |Mreže|  (NET-MASK) | HOSTOVA  |  ID  | rezervirane su za MREŽU
 |-----|---------------|-----------|----------| (bit-ovi host dijela)
 | 0 |x.x.x.(000) 0 |  1 - 30 |x.x.x. 31 | 
 | 1 |x.x.x.(001) 32 | 33 - 62 |x.x.x. 63 | Adrese s jedinicama "1"
 | 2 |x.x.x.(010) 64 | 65 - 94 |x.x.x. 95 | rezervirane su za
 | 3 |x.x.x.(011) 96 | 97 - 126 |x.x.x.127 | BROADCAST MREŽE
 | 4 |x.x.x.(100)128 | 129 - 158 |x.x.x.159 | (bit-ovi host dijela)
 | 5 |x.x.x.(101)160 | 161 - 190 |x.x.x.191 |
 | 6 |x.x.x.(110)192 | 193 - 222 |x.x.x.223 |
 | 7 |x.x.x.(111)224 | 225 - 254 |x.x.x.255 |
 |-----|---------------|-----------|----------|
 'Subnet' maska za podmreže /27 je: 255.255.255.224 (x.x.x.11100000)

   Pod-podmrežena C-klasa /27 na /30 za serijske linkove
 |-----|---------|-------|----------|---------|
 | Pod |Sub-Subn.| IP  |Sub-Subnet|  IP  | 
 |Mreža|  ID  |LINKOVA|  ID  | LINKOVA |
 |-----|---------|-------|----------|---------| Adrese s nulama "......00"
 | 0 |x.x.x.32 | 33-34 |x.x.x.192 | 193-194 | rezervirane su za POD-MREŽU
 | 1 |x.x.x.36 | 37-38 |x.x.x.196 | 197-198 | (bit-ovi host dijela)
 | 2 |x.x.x.40 | 41-42 |x.x.x.200 | 201-202 |
 | 3 |x.x.x.44 | 45-46 |x.x.x.204 | 205-206 | Adrese s jedinicama "......11"
 | 4 |x.x.x.48 | 49-50 |x.x.x.208 | 209-210 | rezervirane su za
 | 5 |x.x.x.52 | 53-54 |x.x.x.212 | 213-214 | BROADCAST POD-MREŽE
 | 6 |x.x.x.56 | 57-58 |x.x.x.216 | 217-218 | (bit-ovi host dijela)
 | 7 |x.x.x.60 | 61-62 |x.x.x.220 | 221-222 |
 |-----|---------|-------|----------|---------|
 'Subnet' maska za pod-podmreže /30 je: 255.255.255.252 (x.x.x.11111100)
---------------------------------------------------------------------------------------

Primjer podmrežene privatne klase C prikazan je u poglavlju 4.5.5.

---------------------------------------------------------------------------------------
 Drugačije tablice podmrežavanja samo za 'Usable SUBNETS' i 'Usable HOSTS'

   Podmrežena B-klasa (128-191.N.h.h IP/16)
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 |Format|OF Bits|  Subnet Mask  | Subnets | Hosts | Range |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /17 |  *1 | 255.255.128. 0 |   *2 | 32766 | 128 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /18 |  2 | 255.255.192. 0 |   2 | 16382 |  64 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /19 |  3 | 255.255.224. 0 |   6 | 8190 |  32 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /20 |  4 | 255.255.240. 0 |   14 | 4094 |  16 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /21 |  5 | 255.255.248. 0 |   30 | 2046 |  8 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /22 |  6 | 255.255.252. 0 |   62 | 1022 |  4 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /23 |  7 | 255.255.254. 0 |  126 |  510 |  2 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /24 |  8 | 255.255.255. 0 |  254 |  254 |  1 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /25 |  9 | 255.255.255.128 |  510 | 126 | 128 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /26 |  10 | 255.255.255.192 |  1022 |  62 |  64 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /27 |  11 | 255.255.255.224 |  2046 |  30 |  32 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /28 |  12 | 255.255.255.240 |  4094 |  14 |  16 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /29 |  13 | 255.255.255.248 |  8190 |  6 |  8 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /30 |  14 | 255.255.255.252 | 16382 |  2 |  4 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 * Ako router podržava nultu podmrežu može i navedeno

   Podmrežena C-klasa (192-223.N.N.h IP/24)
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 |Format|OF Bits|  Subnet Mask  | Subnets | Hosts | Range |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /25 |  *1 | 255.255.255.128 |  *2  | 126 | 128 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /26 |  2 | 255.255.255.192 |   2  |  62 |  64 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /27 |  3 | 255.255.255.224 |   6  |  30 |  32 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /28 |  4 | 255.255.255.240 |  13  |  14 |  16 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /29 |  5 | 255.255.255.248 |  30  |  6 |  8 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 | /30 |  6 | 255.255.255.252 |  62  |  2 |  4 |
 |------|-------|-----------------|---------|-------|-------|
 * Ako router podržava nultu podmrežu može i navedeno
=======================================================================================
=======================================================================================
 Komande za konfiguriranje Cisco router-a
=======================================================================================
 UEM = User Exec Mode             (view only)
 PEM = Privileged Exec Mode           (enabled)
 GCM = Global Configuration Mode     (configuration)
-------------- UEM -> PEM -> GCM -> SCM -----------------
 SCM = Specific Configuration Mode
----------------------------------
 ICM = Interface CM   (dio SCM)
 LCM = Line CM      (dio SCM)
 RCM = Router CM     (dio SCM)
---------------------------------------------------------
 SCM #exit --> GCM
 SCM #<CTRL>+<Z> --> PEM
---------------------------------------------------------------------------------------
 Komande uvida u konfiguraciju
--------------------------------
 (PEM) ROUTER#show version
 (PEM) ROUTER#show startup-config                        (NVRAM)
 (PEM) ROUTER#show run
 (PEM) ROUTER#show running-config                         (RAM)
 (PEM) ROUTER#show cdp
 (PEM) ROUTER#show cdp neighbors
 (PEM) ROUTER#show interfaces
 (PEM) ROUTER#show ip protocols
 (PEM) ROUTER#show ip interface [brief]
 (PEM) ROUTER#show ip route [eigrp]
 (PEM) ROUTER#show ip eigrp neighbors
 (PEM) ROUTER#show ip eigrp interfaces
 (PEM) ROUTER#show ip eigrp topology { | | }
 (PEM) ROUTER#show ip eigrp topology all-links
 (PEM) ROUTER#show ip eigrp traffic
 (PEM) ROUTER#show ip ospf
 (PEM) ROUTER#show ip ospf neighbor [detail]
 (PEM) ROUTER#show ip ospf interface [fastethernet 0]
 (PEM) ROUTER#show ip ospf database
 (PEM) ROUTER#show frame-relay pvc
 (PEM) ROUTER#show frame-relay map
 (PEM) ROUTER#show frame-relay lmi
 (PEM) ROUTER#show ip dhcp binding
 (PEM) ROUTER#show ip dhcp server statistic
 (PEM) ROUTER#show ip nat translations
---------------------------------------------------------------------------------------
 Inicijalno podešavanje router-a
----------------------------------
 (UEM) ROUTER>enable
 (PEM) ROUTER#show running-config
 (PEM) ROUTER#configure terminal
 (GCM) ROUTER(config)#
 (GCM) ROUTER(config)#hostname BUZDO
 (GCM) BUZDO(config)#
 (GCM) BUZDO(config)#banner motd        # Routeri IME_MREŽE - Ulazite u BUZDU #
 (GCM) BUZDO(config)#ip http server
 (GCM) BUZDO(config)#
 (GCM) BUZDO(config)#ip host /ime 1.Router-a/ /IP-Router-a/
 (GCM) BUZDO(config)#ip host /ime 2.Router-a/ /IP-Router-a/
 (GCM) BUZDO(config)#ip host /ime 1.Switch-a/ /IP-Switch-a/
 (GCM) BUZDO(config)#
 (GCM) BUZDO(config)#exit
 (PEM) BUZDO#copy running-config startup-config
 (PEM) BUZDO#exit
 (UEM) BUZDO>
---------------------------------------------------------------------------------------
 ZAPORKA_ za GCM (obična i kodirana koja 'ubije' običnu)
----------------------------------------------------------
 (GCM) BUZDO(config)#enable password ZAPORKA_1
 (GCM) BUZDO(config)#enable secret ZAPORKA_2
 (GCM) BUZDO(config)#exit
 (PEM) BUZDO#
---------------------------------------------------------------------------------------
 ZAPORKA_ za konzolu (ulaz u UEM)
-----------------------------------
 (GCM) BUZDO(config)#line console 0
 (LCM) BUZDO(config-line)#password ZAPORKA_3
 (LCM) BUZDO(config-line)#login
 (LCM) BUZDO(config-line)#<CTRL>+<Z>
 (PEM) BUZDO#
---------------------------------------------------------------------------------------
 ZAPORKA_ za modem (ulaz u UEM)
---------------------------------
 (GCM) BUZDO(config)#line vty 0 4
 (LCM) BUZDO(config-line)#password ZAPORKA_4
 (LCM) BUZDO(config-line)#login
 (LCM) BUZDO(config-line)#<CTRL>+<Z>
 (PEM) BUZDO#
---------------------------------------------------------------------------------------
 Spremanje konfiguracije u NVRAM i obratno
--------------------------------------------
 (PEM) BUZDO#copy running-config startup-config (RAM-NVRAM)
 (PEM) BUZDO#copy run start
 (PEM) BUZDO#reload
 (UEM) BUZDO>enable
 (PEM) BUZDO#
 (PEM) BUZDO#copy startup-config running-config
 (PEM) BUZDO#copy start run
---------------------------------------------------------------------------------------
 A.D. = Administrative Distance
 C2I = Count To infinity
 S-H = Split Horizon with Poison Reverse
 H-D = Hold-Down Timer
 Upd. = Periodicni update
 T-Up = Trigered update
 L.B. = Load Balancing - equal paths - unequal paths        (maximum / default)
 R.S. = Route Summarization                 (prenosi se 'subnet' maska)
 Alg. = Algoritam

 |----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
 | TIP RUTE    | A.D.|Cnt2|Spl-|H-DW|Per.|Trg.|L.B.|L.B.|Met.|HOP |VLSM|Algor.|
 | (PROTOCOLA)  |   |Inf.|Hor.|Timr|Upd.|Upd.|EQP |UEQP|  |  |R.S.|   |
 |----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
 | Connected   |  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
 |----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
 | Static     |  1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
 |----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
 | EIGRP Summary |  5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
 |----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
 | External BGP  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
 |----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
 | EIGRP     | 90 |  | * |  |5s-H| * | 6/4| * |Comp| 224| * |Dual-H|
 |----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----| -- |----|------|
 | IGRP      | 100 | * | * | * | 90s| * | * | * |Comp| 255|  |   |
 |----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
 | OSPF      | 110 |  |  |  | 30m| * | * |  |Cost| 200| * |Lsa-H |
 |----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
 | IS-IS     | 115 |  |  |  |  | * | * |  |Cost|1024| * |   |
 |----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
 | RIPv1     | 120 | * | * | * | 30s| * | 6/4|  |Hop | 15|  |   |
 |----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
 | RIPv2     | 120 | * | * | * | 30s| * | 6/4|  |Hop | 15| * |   |
 |----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
 | External EIGRP | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
 |----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
 | Internal BGP  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
 |----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
 | Unknown    | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
 |----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
 EIGRP podržava = IP, AppleTalk, IPX (multi-protocol)

 OSPF Cost   = 10 (bps) / BW (bps)      (OSPF mora imati 'loopback' interface)
 SP-Tree Cost  = suma BW
---------------------------------------------------------------------------------------
 Definiranje serijskog i FE interface-a (IF)
----------------------------------------------
 (PEM) BUZDO#
 (PEM) BUZDO#configure terminal
 (GCM) BUZDO(config)#
 (GCM) BUZDO(config)#interface serial 0/0
 (ICM) BUZDO(config-if)#clock rate 56000                 (samo za DCE)
 (ICM) BUZDO(config-if)#description DCE serijska veza prema DTE-s0
 (ICM) BUZDO(config-if)#ip address /IF-IP/ /SNM/
 (ICM) BUZDO(config-if)#no shutdown
 (ICM) BUZDO(config-if)exit
 (GCM) BUZDO(config)#
 (GCM) BUZDO(config)#interface fastethernet 0/0
 (ICM) BUZDO(config-if)#ip address /IF-IP/ /SNM/
 (ICM) BUZDO(config-if)#description LAN od BUZDE
 (ICM) BUZDO(config-if)#no shutdown
 (ICM) BUZDO(config-if)exit
 (GCM) BUZDO(config)#<CTRL>+<Z>
 (PEM) BUZDO#copy running-config startup-config
 (PEM) BUZDO#
---------------------------------------------------------------------------------------
 Definiranje statičke i podrazumne rute (GWLR)
------------------------------------------------
 BUZDO(config)#ip route /NW-IP odredišne/ /SNM odredišne/ /S-IF | IP-NextHOP/ [AD]
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 /S-IF | IP-NextHOP/
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#ip default-network /NW-IP odredišne/      (vezana za Router-Serial)
---------------------------------------------------------------------------------------
 Simulacija Interneta i specifične lokacije
---------------------------------------------
 (GCM) BUZDO(config)#
 (GCM) BUZDO(config)#interface loopback /LNo/         (LNo = 0 - 2'147'483'647)
 (ICM) BUZDO(config-if)#
 (ICM) BUZDO(config-if)#ip address /Host-IP-adresa/ /255.255.255.255/
 (ICM) BUZDO(config-if)#no shutdown
 (ICM) BUZDO(config-if)#exit
 (GCM) BUZDO(config)#
---------------------------------------------------------------------------------------
 Definiranje mreža za router (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF)
-------------------------------------------------------
 (GCM) BUZDO(config)# 
 (GCM) BUZDO(config)#
 (GCM) BUZDO(config)#router /protocol/{opcija}
 (GCM) BUZDO(config)#router rip
 (RCM) BUZDO(config-router)#version 2
 (RCM) BUZDO(config-router)#exit
 (GCM) BUZDO(config)#
 (GCM) BUZDO(config)#
 (GCM) BUZDO(config)#router igrp /AS/                  (AS = 1-65'535)
 (GCM) BUZDO(config)#router eigrp /AS/
 (RCM) BUZDO(config-router)#
 (RCM) BUZDO(config-router)#network /NW-IP spojene na IF/
 (RCM) BUZDO(config-router)#network /NW-IP spojene na IF/
 (RCM) BUZDO(config-router)#network /NW-IP spojene na IF/
 (RCM) BUZDO(config-router)#bandwidth /kbps/
 (RCM) BUZDO(config-router)#eigrp log-neighbor-changes
 (RCM) BUZDO(config-router)#exit
 (GCM) BUZDO(config)#
 (GCM) BUZDO(config)#                       (WCM= WildCard Mask)
 (GCM) BUZDO(config)#router ospf /ID/
 (RCM) BUZDO(config-router)#network /NW-IP spojene na IF/ /WCM/ area /ANo/
 (RCM) BUZDO(config-router)#
 (RCM) BUZDO(config-router)#                      (ID = 1-65'535)
 (RCM) BUZDO(config-router)#                  (ANo = 0-4'294'967'295)
 (RCM) BUZDO(config-router)#log-adjancency-changes
 (RCM) BUZDO(config-router)#end
 (GCM) BUZDO(config)#                     (LNo = 0 - 2'147'483'647)
 (GCM) BUZDO(config)#interface loopback /LNo/ 
 (ICM) BUZDO(config-if)#ip address /Host-IP-adresa/ /255.255.255.255/
 (ICM) BUZDO(config-if)#               (host mask za software interface)
 (ICM) BUZDO(config-if)#
 (ICM) BUZDO(config-if)#                  (Router-ID = Host-IP-adresa)
 (ICM) BUZDO(config-if)#end
 (GCM) BUZDO(config)#
 (GCM) BUZDO(config)#<CTRL>+<Z>
 (PEM) BUZDO#copy running-config startup-config
 (PEM) BUZDO#
---------------------------------------------------------------------------------------
 HDLC enkapsulacija serijskog interface-a
-------------------------------------------
 BUZDO#
 BUZDO#configure terminal
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#interface serial 0/0
 BUZDO(config-if)#encapsulation HDLC     (podrazumno na serijskom sinkronom port-u)
 BUZDO(config-if)#no shutdown
 BUZDO(config-if)#<CTRL>+<Z>
 BUZDO#
---------------------------------------------------------------------------------------
 PPP enkapsulacija serijskog interface-a
------------------------------------------
 BUZDO#
 BUZDO#configure terminal
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#username /ime 1.vezanog Router-a/ password /ZAPORKA/
 BUZDO(config)#username /ime 2.vezanog Router-a/ password /ZAPORKA/
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#interface serial 0/0
 BUZDO(config-if)#ip address /IF-IP/ /SNM/
 BUZDO(config-if)#clockrate 64000                     (samo za DCE)
 BUZDO(config-if)#encapsulation PPP
 BUZDO(config-if)#
 BUZDO(config-if)#compress {predictor|stack}
 BUZDO(config-if)#ppp quality /Postotak/              (Postotak = 1 - 100)
 BUZDO(config-if)#ppp multilink                        (ako ima)
 BUZDO(config-if)#
 BUZDO(config-if)#ppp authentication pap 
 BUZDO(config-if)#ppp pap sent-username /ime vezanog Router-a/ password /ZAPORKA/
 BUZDO(config-if)#no shutdown
 BUZDO(config-if)#<CTRL>+<Z>
 BUZDO#
 BUZDO(config-if)#ppp authentication chap        (ne treba slati ime i ZAPORKU)
 BUZDO(config-if)#no shutdown
 BUZDO(config-if)#<CTRL>+<Z>
 BUZDO#copy running-config startup-config
 BUZDO#

---------------------------------------------------------------------------------------
 FR enkapsulacija serijskog interface-a
-----------------------------------------
 BUZDO#
 BUZDO#configure terminal
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#interface serial 0/1                        (DCE)
 BUZDO(config-if)#clock_rate 64000
 BUZDO(config-if)#encapsulation frame-relay ietf
 BUZDO(config-if)#bandwith 64
 BUZDO(config-if)#no keepalive                  (kad nema FR switch-a)
 BUZDO(config-if)#ip address /DCE-IF-IP/ /SNM/
 BUZDO(config-if)#frame-relay map ip /DTE-IF-IP/ /DLCI/ ietf broadcast
 BUZDO(config-if)#description PVC prema DTE vezi
 BUZDO(config-if)#                          (DLCI = 16 - 992)
 BUZDO(config-if)#no shutdown
 BUZDO(config-if)#<CTRL>+<Z>
 BUZDO# (SNM = 225.225.225.0)
 BUZDO# 
 BUZDO# 
 BUZDO#configure terminal
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#interface serial 0/0 (DTE)
 BUZDO(config-if)#encapsulation frame-relay ietf
 BUZDO(config-if)#bandwith 64
 BUZDO(config-if)#no keepalive                  (kad nema FR switch-a)
 BUZDO(config-if)#ip address /DTE-IF-IP/ /SNM/
 BUZDO(config-if)#frame-relay map ip /DCE-IF-IP/ /DLCI/ ietf broadcast
 BUZDO(config-if)#description PVC prema DCE vezi
 BUZDO(config-if)#no shutdown
 BUZDO(config-if)#<CTRL>+<Z>
 BUZDO#copy running-config startup-config
 BUZDO#
---------------------------------------------------------------------------------------
 VLSM (podržava /30; RIPv2; OSPF; EIGRP)
------------------------------------------
 BUZDO(config)#                         (/30 = 255.255.255.252)
 BUZDO(config)#interface serial 0/0               (/24 = 255.255.255. 0)
 BUZDO(config-if)#ip address /IF-IP/ /255.255.255.252/     (/22 = 255.255.252. 0)
 BUZDO(config-if)
---------------------------------------------------------------------------------------
 VLAN na FE (podržava isl|dot1q)
-------------------------------------
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#interface fastethernet 0/0
 BUZDO(config-if)#full duplex
 BUZDO(config-if)#speed {10 | 100 | 1000}
 BUZDO(config-if)# 
 BUZDO(config-if)#ip address /IF-IP/ /SNM/
 BUZDO(config-if)#description LAN od BUZDE s TRUNK
 BUZDO(config-if)#interface fastethernet 0/0.1            (0/0.1 - 0/0.255)
 BUZDO(config-subif)#description nativni VLAN 1
 BUZDO(config-subif)#encapasulation {isl|dot1q} /1/          (VNo = 1 - 1000)
 BUZDO(config-subif)#ip address /LIF-IP/ /SNM/
 BUZDO(config-subif)#exit
 BUZDO(config-if)#
 BUZDO(config-if)#interface fastethernet 0/0.2
 BUZDO(config-subif)#description /neki/
 BUZDO(config-subif)#encapasulation isl /VLNo/
 BUZDO(config-subif)#ip address /LIF-IP/ /SNM/
 BUZDO(config-subif)#exit
 BUZDO(config-if)#
 BUZDO(config-if)#interface fastethernet 0/0.3
 BUZDO(config-subif)#description /neki/
 BUZDO(config-subif)#encapasulation isl /VLNo/
 BUZDO(config-subif)#ip address /LIF-IP/ /SNM/
 BUZDO(config-subif)#exit
 BUZDO(config-if)#
 BUZDO(config-if)#no shutdown
 BUZDO(config-if)exit
 BUZDO(config)#<CTRL>+<Z>
 BUZDO#copy running-config startup-config
 BUZDO#
---------------------------------------------------------------------------------------
 DHCP
-------------------------------------
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#router ospf /ID/
 BUZDO(config-router)#network /NW-IP spojene na IF/ /SNM/ area /ANo/
 BUZDO(config-router)#
 BUZDO(config-router)#                         (ID = 1-65'535)
 BUZDO(config-router)#                     (ANo = 0-4'294'967'295)
 BUZDO(config-router)#log-adjancency-changes
 BUZDO(config-router)#end
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#interface loopback /LNo/            (LNo = 0 - 2'147'483'647)
 BUZDO(config-if)#ip address /Host-IP-adresa/ /255.255.255.255/
 BUZDO(config-if)#
 BUZDO(config-if)#                     (Router-ID = Host-IP-adresa)
 BUZDO(config-if)#end
 BUZDO(config)# 
-------------------------------------
 BUZDO(config)# 
 BUZDO(config)#ip dhcp pool BUZDO
 BUZDO(dhcp-config)#network /NW-IP/ /SNM/
 BUZDO(dhcp-config)#default-router /FE-IF-IP/
 BUZDO(dhcp-config)#dns-server /IP-poslužitelja/
 BUZDO(dhcp-config)#domain-name /IME_DOMENE.TIP/
 BUZDO(dhcp-config)#netbioas-name-server /IP-poslužitelja/
 BUZDO(dhcp-config)#
 BUZDO(dhcp-config)#ip dhcp exclude-address /IP/ /IP/ ...
 BUZDO(dhcp-config)#
 BUZDO(dhcp-config)#exit
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#no service dhcp
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#service dhcp
 BUZDO(config)#
---------------------------------------------------------------------------------------
 NAT i PAT
-------------------------------------
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#interface loopback /LNo/            (LNo = 0 - 2'147'483'647)
 BUZDO(config-if)#ip address /Privatna-Host-IP-adresa/ /255.255.255.255/
 BUZDO(config-if)#
 BUZDO(config-if)#                     (Router-ID = Host-IP-adresa)
 BUZDO(config-if)#end
 BUZDO(config)# 
----------------
 BUZDO(config)# 
 BUZDO(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 /IP-NextHOP/
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#interface fastethernet 0/0
 BUZDO(config-if)#ip address /Privatna-IP/ /Privatna-SNM/
 BUZDO(config-if)#ip nat inside              (10.10.10.1 - 255.255.255.0)
 BUZDO(config-if)#no shutdown
 BUZDO(config-if)#exit
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#interface serial 0/0
 BUZDO(config-if)#ip address /Javna-IP/ /Javna-SNM/
 BUZDO(config-if)#ip nat outside
 BUZDO(config-if)#no shutdown
 BUZDO(config-if)#exit
 BUZDO(config)#
----------------
 NAT - dynamic
----------------
 BUZDO(config)#                          (SLNo = 1 - nadalje)
 BUZDO(config)#ip nat inside source list /SLNo/ pool /JAVNO/
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#ip nat pool /JAVNO/ /Prva-javna-IP/ /Zadnja-javna-IP/ /Javna-SNM/
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#access-list /SLNo/ permit /Privatna-NWIP/ /Privatna-ACL-Maska/
 BUZDO(config)#                        (10.10.10.0 - 0.0.0.255)

 BUZDO(config)#
----------------
 NAT - static
----------------
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#ip nat pool inside source static /Privatna-Host-IP/ /Javna-Host-IP/
 BUZDO(config)#                           (adrese van pool-a)
----------------
 PAT
----------------
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#access-list /SLNo/ permit /Privatna-NWIP/ /Privatna-ACL-Maska/
 BUZDO(config)#                        (10.10.10.0 - 0.0.0.255)
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#ip nat inside source list /SLNo/ interface serial 0/0 overload
 BUZDO(config)#
---------------------------------------------------------------------------------------
 Access liste (IP standard     1-99 , IP Extended  100-199)
       (IPX standard    800-899, IPX Extended  900-999) 
       (IPX SAP standard 1000-1099)
 -------------------------------------------------------------------
 any   = 0.0.0.0 255.255.255.255
 host   = /IP-hosta/ 0.0.0.0    (propušta samo jednu IP adresu)
 standard = što bliže odredištu
 extended = što bliže izvoru
--------------------------------------------------------------------
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#access-list /StLNo/ {permit | deny} /Izvorna-IP/ /WildCard-MASK/
 BUZDO(config)#access-list /StLNo/ permit host /IP/
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#                        (protocol = IP, IPX ...)
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config-if)#/protocol/ access-group /StLno/ {out | in} 
 BUZDO(config-if)#IP access-group /StKLno/ {out | in}
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#no access-list /StLNo/           (operator = lt, gt, eq, neq)
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#access-list /ExtLNo/ {permit | deny} /protocol/
 /Izvorna-IP//I-WCM/ /Odredišna-IP//O-WCM/ /operator/ /port/
 /established/
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config-if)#IP access-group /ExtLNo/ {out | in}
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#no access-list /StLNo/ 
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#line vty 0 4
 BUZDO(config-line)#password /nešto/
 BUZDO(config-line)#login
 BUZDO(config-line)#access-class /StLno/ in
 BUZDO(config)#
----------------
 ISDN
----------------
 BUZDO(config)#dialer-list, protocol ip permit
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#isdn switch /type/ ili
 BUZDO(config-if)#isdn switch /type/
 BUZDO(config-if)#
 BUZDO(config-if)#
 BUZDO(config-if)#                   (tri minimalne komande za link)
 BUZDO(config-if)#encapsulation PPP
 BUZDO(config-if)#dialer-group /No/
 BUZDO(config-if)#IP address /IP-adresa//Subnet-MASKA/
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#controler {T1-E1,slot | port}
 BUZDO(config-controler)#pro-groupe timeslot /raspon/
 BUZDO(config-controler)#framing /parametri/
 BUZDO(config-controler)#linecode /parametri/
 BUZDO(config-controler)#interface serial /parametri/
 BUZDO(config)#
--------------------------
 FR (serijski interface)
--------------------------
 BUZDO(config)#                           (DLCI-No = 0- 1023)
 BUZDO(config)#                          (zbog LMI = 16 - 992)
 BUZDO(config)#encapsulation frame-relay {cisco | ietf}
 BUZDO(config)#IP address /IP-adresa//Subnet-MASKA/ /DLCI-No/ static
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)# (protocol = IP, IPX)
 BUZDO(config)#frame-relay map /protocol/ /IP-adresa/ /DLCI-No/ broadcast
 BUZDO(config)#
 BUZDO(config)#frame-relay lmi-type {cisco | ansi | q933a} 
=======================================================================================
=======================================================================================
 Komande za konfiguriranje Cisco switch-a
=======================================================================================
 Komande uvida u konfiguraciju
--------------------------------
 (PEM) SWITCH#show version
 (PEM) SWITCH#show startup-config                        (NVRAM)
 (PEM) SWITCH#show run
 (PEM) SWITCH#show running-config                         (RAM)
 (PEM) SWITCH#show cdp
 (PEM) SWITCH#show cdp neighbors
 (PEM) SWITCH#dir flash
 (PEM) SWITCH#show flash
 (PEM) SWITCH#show ip
 (PEM) SWITCH#show vlan id {VNo}                    (VNo = 1 - 1005)
 (PEM) SWITCH#show vlan name /ime VLAN-a/
 (PEM) SWITCH#show interface fastethernet x/y
 (PEM) SWITCH#show ip interface vlan /VNo/
 (PEM) SWITCH#show mac-address-table
 (PEM) SWITCH#
 (PEM) SWITCH#
---------------------------------------------------------------------------------------
 Inicijalno podešavanje switch-a
----------------------------------
 (UEM) SWITCH>enable
 (PEM) SWITCH#show running-config
 (PEM) SWITCH#configure terminal
 (GCM) SWITCH(config)#
 (GCM) SWITCH(config)#hostname TUPKO
 (GCM) TUPKO(config)#
 (GCM) TUPKO(config)#ip host /ime 1.Router-a/ /IP-Router-a/
 (GCM) TUPKO(config)#ip host /ime 2.Router-a/ /IP-Router-a/
 (GCM) TUPKO(config)#ip host /ime 1.Switch-a/ /IP-Switch-a/
 (GCM) TUPKO(config)#
 (GCM) TUPKO(config)#ip http server
 (GCM) TUPKO(config)#ip http port 80
 (GCM) TUPKO(config)#exit

---------------------------------------------------------------------------------------
 Zaporke za GCM, konzolu i modem
----------------------------------
 (PEM) TUPKO#
 (PEM) TUPKO#configure terminal
 (GCM) TUPKO(config)#enable password ZAPORKA_1
 (GCM) TUPKO(config)#enable secret ZAPORKA_2
 (GCM) TUPKO(config)#exit
 (PEM) TUPKO#
 (GCM) TUPKO(config)#line con 0
 (LCM) TUPKO(config-line)#password ZAPORKA_3
 (LCM) TUPKO(config-line)#login
 (LCM) TUPKO(config-line)#<CTRL>+<Z>
 (PEM) TUPKO#
 (GCM) TUPKO(config)#line vty 0 15
 (LCM) TUPKO(config-line)#password ZAPORKA_4
 (LCM) TUPKO(config-line)#login
 (LCM) TUPKO(config-line)#<CTRL>+<Z>
 (PEM) TUPKO#configure terminal
 (GCM) TUPKO(config)#
 (GCM) TUPKO(config)#interface VLAN1
 (ICM) TUPKO(config-if)#ip address /Switch-IP//SNM/
 (ICM) TUPKO(config-if)#duplex full
 (ICM) TUPKO(config-if)#speed 100
 (ICM) TUPKO(config-if)#
 (ICM) TUPKO(config-if)#no shutdown
 (ICM) TUPKO(config-if)#ip default-gateway /IP/
 (ICM) TUPKO(config-if)#<CTRL>+<Z>
 (PEM) TUPKO#
---------------------------------------------------------------------------------------
 Spremanje konfiguracije u NVRAM
----------------------------------
 (PEM) TUPKO#copy running-config startup-config               (RAM-NVRAM)
 (PEM) TUPKO#copy run start
 (PEM) TUPKO#reload
---------------------------------------------------------------------------------------
 Konfiguriranje switch-a
--------------------------
 (PEM) TUPKO#
 (PEM) TUPKO#delete flash:vlan.dat
 (PEM) TUPKO#erase startup-config                     (briše NVRAM)
 (PEM) TUPKO#reload
 (UEM) TUPKO>enable
 (PEM) TUPKO#clear mac-address-table {dynamic}
 (PEM) TUPKO#configure terminal
 (GCM) TUPKO(config)#
---------------------------------------------------------------------------------------
 Postavljanje GW i VLAN-1  (podrazumni)
----------------------------------------
 TUPKO#
 TUPKO(config)#ip default-gateway /IP-FE na Router-u/
 TUPKO(config)#interface VLAN 1
 TUPKO(config-if)#ip address /IP u mreži - najbolje zadnji/ /SNM/
 TUPKO(config-if)no shutdown
 TUPKO(config-if)#<CTRL>+<Z>
 TUPKO#
---------------------------------------------------------------------------------------
 Statička MAC adresa
-------------------------------------
 TUPKO#
 TUPKO(config)#mac-address-table static AAAA.AAAA.AAAA fastethernet x/y vlan 1
 TUPKO(config)#
 TUPKO(config)#<CTRL>+<Z>
 TUPKO#
---------------------------------------------------------------------------------------
 Port security
-------------------------------------
 TUPKO#
 TUPKO(config)#interface fastethernet x/y
 TUPKO(config-if)#switchport mode {access | dinamic | trunk}
 TUPKO(config-if)#switchport mode access
 TUPKO(config-if)#switchport port-security { | | | }
 TUPKO(config-if)#<CTRL>+<Z>
 TUPKO#
---------------------------------------------------------------------------------------
 Port TRUNK
-------------------------------------
 TUPKO#
 TUPKO(config)#interface fastethernet x/y
 TUPKO(config-if)#switchport mode trunk
 TUPKO(config-if)#switchport trunk encapsulation {isl | dot1q}
 TUPKO(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
 TUPKO(config-if)#<CTRL>+<Z>
 TUPKO#
---------------------------------------------------------------------------------------
 Port VLAN 
-------------------------------------
 TUPKO#
 TUPKO#vlan database
 TUPKO(vlan)#show
 TUPKO(vlan)#
 TUPKO(vlan)#vtp {server | client}
 TUPKO(vlan)# (VLNo = 1 default)
 TUPKO(vlan)#vlan /VLNo1/ name /1.ime/                (VLNo = 2 - 1001)
 TUPKO(vlan)#vlan /VLNo2/ name /2.ime/            (VLNo > 1001 rezervirano)
 TUPKO(vlan)#vlan /VLNo3/ name /3.ime/
 TUPKO(vlan)#
 TUPKO(vlan)#no vlan /VLNo/
 TUPKO(vlan)#
 TUPKO(vlan)#show
 TUPKO(vlan)#applay
 TUPKO(vlan)#exit
 TUPKO#
 TUPKO(config)#interface fastethernet x/y
 TUPKO(config-if)#switchport mode access
 TUPKO(config-if)#switchport access vlan /VLNo/
 TUPKO(config-if)#<CTRL>+<Z>
 TUPKO#
 TUPKO(config)#interface fastethernet x/y
 TUPKO(config-if)#no switchport mode access
 TUPKO(config-if)#no switchport access vlan /VLNo/
 TUPKO(config-if)#<CTRL>+<Z>
 TUPKO#
=======================================================================================

Komande nisu iste kao opisane za sve vrste uređaje ali prema načinu pristupa i njihovog korištenja može se zaključiti da pripadaju istoj porodici uređaja. Proizvođač povremeno za svoj IOS izdaje unapređenja koja nekad nudi besplatno a nekad naplaćuje, kao i nove verzije operativnog sustava, što ovisi o sadržaju ugovora sklopljenog prilikom kupovine mrežne opreme. Nije dobro ne osigurati njihovu podršku barem za par godina.


 Natrag
 Tražila
 Dalje

 Pojmovi
 Pojmovi Informatička abeceda
 
Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/pojmovi/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost