4.3.5. Povezivanje s Windows XP OS

 Go to English Page  Natrag  Windows 98  Dalje


Svaki operativni sustav, ako ne računamo igrače konzole i slično, traži prilikom pokretanja računala prijavu na sustav. Prijava je u obliku malog prozora u čija polja treba upisati korisničko ime |User Name| i zaporku |Password|. Ni Windows-i nisu izuzetak. Na osnovu tog podatka svaki korisnik pristupa svojim resursima. Izgled prozora prijave na sustav prikazan je na narednoj slici.

 Forma za prijavu na računalo u mreži
Slika 4.3.17 Prijava na sustav.

No kad se pritisne ikona /Network Neighborhood/ i dobije popis radnih grupa i izabere svoja radan grupa i želi pristupiti resursima nekog računala s Windows XP sustavom slijedi upit za prijavu koji NE SADRŽI polje |User Name|. Obrnuto, s Windows XP sustava bez problema se može prijaviti na Windows 9X sustav. Da bi se ovome doskočilo, treba kao prvo omogućiti na Windows 9X sustavu korisničke profile i na njemu 'otvoriti' korisnika s imenom i zaporkom za vlastitu uporabu i korisnika s imenom i zaporkom koji pristupa sustavu preko mreže. Na računalu s Windows XP sustavom, kojem se želi pristupiti treba otvoriti korisnika s ISTIM imenom i zaporkom koji su na Windows 9X sustavu te mu dati prava da može pristupiti nekoj mapi i pisaču i već čemu smije. Samo na taj način korisnik Windows 9X sustava može pristupiti Windows XP sustavu ili nekom srodnom NT sustavu.

Naravno, pisač i neku od mapa, nazvanu na primjer [Razmjena], treba staviti na raspolaganje korisnicima koji su u Windows 9X sustavu 'otvoreni'. Nije moguće imati neku veću sigurnost glede određivanja prava pristupa na Windows 9X sustav te je dobro instalirati vatrozid (firewall) koji će omogućiti pristup računalu samo pripadnicima grupe. Raspodijeljena sigurnost primjenom vatrozida definiranog za svaku grupu zasebno, politika je koju je dobro provoditi. Naredna slika pak pokazuje kako mapu [Razmjena], staviti na raspolaganje korisnicima grupe.

 Mapa za razmjenu podataka kroz mrežu
Slika* 4.3.18 Postavljanje raspoložive mape. ( + / - )

Akcija D3 na ikoni mape daje izbornik koji se na slici vidi. Opcija /Sharing../ neće se pojaviti ako nije dodana potpora /File and printer sharing for Microsoft Networks/ prema slici 4.3.13. i slici 4.3.14. Akcija D3 na ikoni mape daje izbornik koji se na slici vidi. Izborom ove opcije otvara se novi prozor koji nudi definiranje prava 'vanjskog' korisnika na lokalne resurse. Ne treba spomenuti da ih treba štititi zaporkom osobito ako se daju prava pisanja i brisanja sadržaja u mapi.

 Odabir prava glede razmjene podataka
Slika 4.3.19 Parametri raspoložive mape.

Kad je postupak stavljanja resursa na raspolaganje u mrežu završen, mapi se promjeni izgled ikone na način da se ispod nje docrta ruka. Računalu koje vidi resurse koji su mu raspoloživi kao ikonu se prikazuje s ispod docrtanom žicom. Takvim mapama (s žicom) može se pridružiti neko slovo tako da se mapa ponaša kao particija diska. Važno je napomenuti da kod tako umreženih računala prvo se uključuje računalo koje nudi resurse a tek potom računalo koje ih uzima. Može se dogoditi da u obrnutom postupku računalo korisnika pita da li želi isključiti resursi koje ne vidi i korisnik ih na brzinu isključi pa se zatim kasnije čudi zašto ih nema. Nema naknadne dinamičke obnove raspoloživih resursa preko mreže ako u momentu uključivanja računala nisu pronađeni.

Postavke opisane u poglavlju o Windows 9X operativno sustavu uvod su u složeniju problematiku vezanu uz Windows NT platforme; Windows XP kao korisnička platforma (kojoj je posvećeno posebno poglavlje) i Windows 2003 kao poslužiteljska platforma (koja pak nije predmet abecede).SAŽETAK:

Za pretraživanje Interneta koristi se INTERNET EXPLORER, a osnovna programska potpora za čitanje elektroničke pošte i novina je OUTLOOK EXPRESS. Još 2006. godine postojala je potpora od strane Microsoft-a za Windows 98 SE operativni sustav koja se odnosi samo na ovu skupinu alata. Nove inačice ovih alata za Windows 7 operativni sustav podrobnije su objašnjeni u narednim poglavljima. Ne smije se zaboraviti da je Windows 95 16 bit-ni operativni sustav i da 32 bit-ne aplikacije na njemu ne mogu raditi.

Svojevremeno izdavanjem Windows 95, uz značajnu reklamnu kampanju, navedeni operativni sistem preuzima dominaciju na tržištu i nudi jednostavno pokretanje aplikacija, pokretanje više aplikacija odjednom, komunikaciju između aplikacija, te organizaciju i rukovanje datotekama. Uvedena je Plug and Play (umetni i radi) tehnologija koja omogućava relativno brzo i jednostavno prepoznavanje sklopovlja i njegovo automatsko konfiguriranje. Integrirani program 'Network Neighbourhood' omogućio je brzo i lako pretraživanje unutar mreže. Verzija OSR-2 donosi mogućnost korištenja brzog FAT 32 datotečnog sustava.

Rad u zaštićenom modu i to kao 32 bit-ni OS donosi stabilnost. Nezgrapnih 35 instalacijskih disketa zamjenjuje CD medij. U verziji Windows 98 pridodaje se DVD i USB potpora. SE verzija donosi daljnja poboljšanja i stabilnost da bi se po prolaznoj verziji Windows ME s razvijenim multimedijskim mogućnostima objedinila profesionalna NT platforma s 'kućnom' FAT 32. Danas su raspoložive NT verzije Windows-a u različitim izdanjima; za kućnu, profesionalnu i poslužiteljsku svrhu. Najraširenija verzija danas je Windows XP platforma bazirana na NTFS datotečnom sustavu, ali je verzija Windows 7 polagano potiskuje.

Računalo korisnika postaje HOST, odnosno 'domaćin', što hoće reći da je na njemu udomljena sva korisnikova programska potpora, za obrade teksta i kalkulaciju, od crtanja do obrade fotografija, pa do multimedijskih mogućnosti koje u osnovi znače učinkovitu izradu i distribuciju video sadržaja. Naravno, sve je to omogućio vrlo brz razvoj tehnologija, osobito Interneta te značajan pad cijena sklopovlja, tako da su računala zaista došla pristupačna i za 'običnog' čovjeka. Mladi ljudi vrlo brzo su usvojili ponuđeno i danas pismenost kao pojam podrazumijeva i informatičku pismenost.


 Natrag
 Tražila
 Dalje

Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/datoteka>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost

 Početak
 KAZALO  Informatička abeceda