Primjer IV

 Go to English Page Natrag Programiranje Dalje

Napiši algoritam i dijagram tijeka za pretvaranje duljine izražene u mjernoj jedinici 'centimetar' u mjernoj jedinici 'metar'. Zadaje se mjerni broj u centimetrima, a treba odrediti koliko je to metara.

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši X
METRI = X / 100
ispiši METRI
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:  
 Tijek 4

CLS
CLEAR
INPUT X
METRI = X / 100
PRINT METRI
END
 iStripper affiliate

Primjer V

Napiši algoritam i dijagram tijeka koji zadani broj A uvećava 100 puta ako je A manji od 100, a inače A umanji za 100. Ispisati dobiveni rezultat.

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši A
ako je A < 100		
 onda A = A × 100
 inače A = A - 100
ispiši A
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:  
 Tijek 5

CLS
CLEAR
INPUT A
 IF A < 100 THEN
  A = A * 100
 ELSE
  A = A - 100
 END IF
PRINT A
END
 iStripper
 iStripper affiliate


Primjer VI

Napiši algoritam i dijagram tijeka za računanje opsega kvadrata, ako je zadana duljina stranice kvadrata A. Prije računanja provjeriti je li A veće od 0, a ako nije ispisati poruku: 'Stranica kvadrata mora biti pozitivan broj.'

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------------
upiši A
ako je A > 0
 onda opseg = 4 × A, ispiši opseg
inače ispiši 'Stranica kvadrata mora biti pozitivan broj.'
-----------------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:  
 Tijek 6

CLS
CLEAR
INPUT A
 IF A > 0 THEN
  Opseg = A * 4
  PRINT "Opseg=" Opseg
 ELSE
  PRINT "Stranica kvadrata mora"
  PRINT "biti pozitivan broj."
 END IF
END
 iStripper
 iStripper


 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Početak
 KAZALO Informatička abeceda