TCP/IP - UVOD

IGMP, MARS, PIP, RIP, RSVP, VRRP

 Go to English Page  Pojmovi

 iStripper affiliate  iStripper affiliate

 Prema početku  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  Prema kraju

IGMP

Internet Group Management Protocol - Koriste ga IP uređaji da izvjeste pripadnike grupe kojoj pripadaju o bilo kojem neposredno pridodanom susjednom 'multicast' usmjerniku. To se mora odmah implementirati u skladu sa svim uređajima na drugom sloju prema IP specifikaciji za višesmjernu komunikaciju. IGMP poruke se enkapsuliraju u IP paket, s IP protokolom od verzije broj 2. Verzija broj 3 u IGMP dodaje podršku za filtriranje izvora. Ovo ukazuje na mogućnost sustava da izvještava o sposobnosti primanja paketa samo s određenih adresa izvora, ili iz svih izvora ali sa specifičnim adresama, ili o stanju uz određenu 'multicast' adresu.

Strukturu IGMP zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

8 16 32
Type Maximum
response time
Checksum
Group address
Struktura IGMP zaglavlja u 32 b redovima

Version
Verzija protokola.

Type
Tipovi poruka:

0x11 Upit o pripadnosti. Postoje dvije podvrste upita za pripadnost,
upit za opću pripadnost i za pripadnost specifičnoj grupi.
0x16 Izvješće o pripadnosti prema verziji broj 2.
0x17 Napuštanje grupe.
0x12 Izvješće o pripadnosti prema verziji broj 2.
Osigurava kompatibilnost s IGMPv1.
0x22 Izvješće o pripadnosti prema verziji broj 3.

Max Response Time
Koristi se samo poruke vezane za upite u grupi. Određuje maksimalno dozvoljeno vrijeme prije slanja uzvraćenog izvješća izraženo u jedinici koja iznosi 1/10 sekunde. U svim ostalim porukama, postavlja se na 0 od strane pošiljatelja i zanemaruje od strane prijemnika.

Checksum
Zbroj za provjeru.

Group Address
U poruci koja pripadna grupi, adresa grupe postavljena je na 0 prilikom slanja upita općenito. Postavlja se za sve adrese u grupi na koje se odnosi upit, kada se poslati upit odnosi na određenu grupu ili specifični upit za izvor grupe. U izvješću o pripadnosti grupi dopušta se da poruka sadrži IP 'multicast' adresu grupe kako bi se grupa izvijestila ili napustila.

IGMP Version Membership Report Messages
Strukturu IGMP poruka prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

8 16 32
Type Reserved Checksum  
Reserved Number of group record
Group record
Group record
Group record
Group record
Struktura IGMP poruka u 32 b redovima

Type
Tip polja, ima vrijednost 21.

Reserved.
Postavlja se na nulu pri slanju, i zanemaruje pri prijemu.

Checksum
Ispitni zbroj je 16 bit-ni prvi komplement od prvog komplementa koji je zbroj od cijele IGMP poruke.

Number of Group Records (M)
Broj zapisa grupe prisutne u ovom izvješću.

Group Record
Blok polja koji sadrži informacije o pošiljateljevoj pripadnosti većem broju grupa, za sučelje iz kojeg je poslano izvješće.

Group Record Type
Postoji više različitih vrsta zapisa grupe koji se mogu uključiti u poruke izvješća:

Zapis o trenutnom stanju, koji može sadržavati sljedeće:

 1  Mod uključivanja
 2  Mod isključivanja

Zapis o izmjenama, koji može sadržavati sljedeće:

 3  Promjena na mod uključivanja
 4  Promjena na mod isključivanja

Zapis o izmjenama izvora poruka, koji može sadržavati sljedeće:

 5  Dozvola za novi izvor poruka
 6  Blokiranje starih izvora poruka

MARS

Multicast Address Resolution Server - Višesmjerno odašiljanje (multicasting) je proces kojim izvorni uređaj ili entitet protokola šalje paket na više odredišta istovremeno koristeći jednu lokalnu radnju prijenosa. Tako se ATM koristi kao nova tehnologija prvog sloja za podršku različitim protokolima, uključujući i IP. MARS protokol ima dva opća cilja: definiranje grupa adresa za registraciju i mehanizam pripadnosti za distribuciju te omogućava da mreže zasnovane na UNI 3.0/3.1 dobiju potporu u raspolaganju s većim brojem protokola, kao što su IP i krajnja točka za definiranje specifičnih ponašanja za upravljanje vezom jedno-spojnog s više-spojnim BO kako bi se postigla više-smjernost paketa u trećem sloju.

MARS poslužitelj je proširenje analogno ATM ARP poslužiteljima. Djeluje kao registar, udružujući grupe trećeg sloja koje se tako identificiraju ATM sučelju da predstave pripadnike grupe. MARS poruke podržavaju distribuciju informacija pripadnika grupe između MARS i krajnjih točaka komunikacije (računalni uređaji ili usmjernici). Krajnje točke komunikacije kontaktiraju MARS kada se ukaže potreba da se adrese u trećem sloju moraju razriješiti na krajnjim točkama ATM komunikacije njihovim grupiranjem u bilo kojem trenutku. Krajnje točke komunikacije informiraju MARS o grupiranju u bilo kojem momentu. Za osiguranje asinkrone obavijesti o pripadnosti grupi ili nastalim promjenama MARS usmjerava jednostruke izlaze prema višestrukim VC izlazima prema svim krajnjim točkama koje žele podršku. Svaki MARS upravlja jednim skupom ATM-u pridruženih krajnjih točaka komunikacije.

Strukturu MARS zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 8 bit-nih redaka:

8
Address family (2 Bytes)
Protocol identification (7 Bytes)
:
:
Reserved (3 Bytes)
:
Checksum (2 Bytes)
Extensions offset (2 Bytes)
Operation code (2 Bytes)
Type and length of source ATM number (1 Byte)
Type and length of source ATM subaddress (1 Byte)
Struktura MARS zaglavlja u 8b redovima

Address family
Definira tip adrese drugog sloja za prenose.

Protocol ID
Sadrži 2 podpolja:
16 bit-a, tip protokola
40 bit-a, opcijsko SNAP proširenje tipa protokola.

Reserved
Ovo pričuvno polje može se podijeliti i dodijeliti mu specifična značenja za druge kontrolne protokole prema naznačenom broju verzije protokola.

Checksum
Ovo polje nosi standard IP ispitni zbroj obračunan za cijelu poruku.

Extension offset
Ovo polje identificira postojanje i lokaciju opcijski dodane liste parametara.

Operation code
Ovo polje podijeljeno je na 2 podpolja: verzija i tip. Verzija pokazuje koje će se operacije izvoditi u kontekstu inačice kontrolnog protokola inačica nagoviještenih s 'mar$op.version'.

Type and length of ATM source number
Informacije o sklopovskoj adresi izvora.

Type and length of ATM source subaddress
Informacije o izvoru podadresa sklopovlja.

PIM

Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM) - Protokol za efikasno usmjeravanje na 'multicast' grupe koji može prespojiti široko područje (i inter-domena) Interneta. Protokol je neovisan o bilo kojem 'unicast' protokolu usmjeravanja, i dizajniran je upravo za podršku raštrkanim grupama.

8 16 24 32
PIM version Type Reserved Checksum
Struktura PIM zaglavlja

PIM version
Trenutna verzija je 2.

Type
Tipovi PIM poruka.

 0  Zdravo
 1  Prijava
 2  Prijava - Stop
 3  Pridružiti / Skresati
 4  Upućivanje (Bootstrap)
 5  Uspostava
 6  Umetak (koristi se samo kod PIM-DM)
 7  Umetak - Ack (koristi se samo kod PIM-DM)
 8  Kandidat - RP - Obavijest

Address length / Reserved
Duljina adrese u byte-ovima. Duljina adrese po polju, u određenim porukama. Duljina adrese se u novom standardu pojavljuje kao rezervno polje.

Reserved
Vrijednost ovog polja postavljena je na 0, i zanemaruje se u primitku.

Checksum
16 bit-ni prvi komplement, od zbroja prvih komplementa cijele PIM poruke (osim dijela podataka za prijavu). Pri računanju zbroja za provjeru, u polju 'Checksum' su nule.

RIP2

Routing Information Protocol version 2 - Implementiran je na Berkeley 4BSD UNIX sustavu za razmjenu informacija o usmjeravanju i potječe od ranije verzije protokole iz razvoja firme Xerox.

RIP2 je proširenje RIP verzije protokola s namjerom povećanja količine korisnih informacija koje protokol treba prenijeti pri čemu su dodane mjere sigurnosti.

RIP2 je UDP tip protokola. Svaki uređaj koji koristi RIP2 vrši proces usmjeravanja tako da šalje i prima UDP pakete na port broj 520.

Strukturu RIP2 zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

8 16 32
Command Version Unused
Address family identifier Route tag (only for RIP2; 0 for RIP)
IP address
Subnet mask (only for RIP2; 0 for RIP)
Next hop (only for RIP2; 0 for RIP)
Metric
Struktura RIP2 zaglavlja u 32 b redovima

Adresni identifikator kroz metriku koju protokol podržava može se pojaviti do 25 puta.

Command
Polje se koristi da za određivanje svrhe paketa (datagrama):

1. Request:
Zahtjev sustavu da njegov sustav odgovaranja na komandu reagira slanjem
svih ili dijela svojih tablica usmjeravanja.
2. Response:
Poruke koje sadrži sve ili dio tablica usmjeravanja pošiljatelja.
Ove poruke šalju se kao odgovor na zahtjev ili prozivanje,
ili su poruke u svrhu ažuriranja koje generira pošiljatelj.
3. Traceon:
Zastarjelo. Poruke koje sadrže ovu naredbu se zanemaruju.
4. Traceoff:
Zastarjelo. Poruke koje sadrže ovu naredbu se zanemaruju.
5. Reserved:
Firma 'Sun Microsystems' koristi je za svoje vlastite svrhe.

Version
Broj koji označava verziju protokola. Datagrami se prosljeđuju u skladu s verzijom protokola kako slijedi:

 0  Datagrami čiji je broj verzije nula se ignoriraju.
 1  Datagrami čiji je broj verzije jedan se obrađuju. Sva polja koja su u biti 0, biti će provjerena.
Ako bilo koje polje sadrži vrijednost drugačiju od nule, poruka se zanemaruje.
 2  Određuje RIP ovjeru poruka koje koristite ili sadrže informacije
u bilo kojem od novoosnovanih definiranih polja.
>2 Datagrami čiji je broj verzije veći od 1 obrađuju se. Sva polja koja su 0 zanemaruju se

Address family identifier
Označava tip adrese naveden u ovom unosu. Ovo se koristi jer RIP2 može prenijeti informacije o usmjeravanju informacija za nekoliko različitih protokola. Način adresiranja prepoznaje se po identifikatoru IP adrese koji iznosi 2.

Kada se koristi provjera autentičnosti, identifikator tipa adresa imati će u svom polju zapisano 0xFFFF. 'Route Tag' polje sadrži tip autentifikacije a ostatak poruke sadrži zaporku.

Route tag
Svojstvo dodijeljeno ruti-putu koje se mora sačuvati tijekom putovanja duž rute. Polje omogućava metodu odvajanja internog RIP puta-staze (rute za mreže unutar RIP usmjeravanja) od vanjske RIP rute, što se može uporabiti iz podataka očitanih iz sadržaja koje ima EGP ili drugi IGP.

IP address
IP adresa odredišta.

Subnet mask
Vrijednost koja se primjenjuje na mrežnom dijelu IP adrese; dio koji ne sadrži nule u binarnom obliku adrese mreže. Ako su u mrežnoj maski sve nule, tada maska ne pripada podmreži i nema ovog unosa.

Next hop
IP adresa narednog odredišta tijekom puta paketa na koju se paket prosljeđuje tijekom isporuke po ustanovljenoj ruti.

Metric
Predstavlja ukupan 'trošak' koji paket treba do odredišta. To je zbroj pojedinih 'troškova' koji pripadaju pojedinim mrežama pri putu paketa do odredišta.

RIPng for IPv6

Routing Information Protocol next generation for IPv6 - RIPng je protokol usmjeravanja u IPv6 Internet konceptu. Temelji se na protokolu i algoritmu koji koristi u IPv4 Internet konceptu.

Strukturu RIPng zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

8 16 32
Command (1 Byte) Version (1 Byte) 0 .... (2 Bytes)
Route table entry 1 (20 Bytes)
:
Route table entry N (20 Bytes)
Struktura RIPng zaglavlja u 32 b redovima

Command
Svrha poruke. Moguće komande su:

Request: Zahtjev sustav koji daje odgovor da pošalje tablice usmjeravanja, sve ili njihov dio.
Response: Poruke koje sadrže poslane tablice usmjeravanja, sve ili njihov dio.

Version
Verzija protokola. Trenutna verzija je 1.

Route table entry
Svaki put unesen u tablicu sadrži unos prefiksa odredišta, broj 'značajnijih bit-ova' i troškove dosizanja do odredišta.

RSVP

Resource ReSerVation Protocol - Namijenjen je podešavanju (setup) zajedničkih resursa usluga Interneta. Koristi se od strane pružatelja usluga programske potpore glede zahtjeva za određenu kvalitetu usluga iz mreže za pojedine vrste podatka ili tokova podataka. Koriste ga usmjernici za dostavu QoS zahtjeva glede kontrole svih čvorišta.

Strukturu RSVP zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

4 8 16 32
Ver Flags Message type RSVP checksum
Send TTL (Reserved) RSVP length
Struktura RSVP zaglavlja u 32 b redovima

Version
Inačica protokola, ovo je verzija 1.

Flags
 bit-ovi zastavice nisu još definirani.

Message type
Moguće vrijednosti su:

 1  Path.
 2  Resv.
 3  PathErr.
 4  ResvErr.
 5  PathTear.
 6  ResvTear.
 7  ResvConf.

RSVP checksum
Zbroj za provjeru.

Send TTL
TTL vrijednost koju ima poslana poruka.

RSVP length
Ukupna duljina je RSVP poruke u byte-ovima, uključujući zajednički zaglavlje i varijable duljine objekata koji slijede.

VRRP

Virtual Router Redundancy Protocol - Izborni protokol koji dinamički dodjeljuje odgovornost za virtualni usmjernik na jedan od VRRP usmjernika u LAN-u. VRRP usmjernik koji vrši kontroliranje IP adresa dodijeljenih virtualnim usmjernicima, zove se 'Master', i prosljeđuje pakete poslane na te adrese. Izborni proces omogućava dinamični prosljeđivanje odgovornosti ako je 'Master' postao nedostupan. To omogućava da se bilo koja virtualna IP adresa usmjernika na LAN-u koristiti kao zadani prvi preskok (hop) prema krajnjem korisniku. Prednost koja se dobije korištenjem VRRP je veća dostupnost podrazumnog puta bez potrebe konfiguriranja dinamičkog usmjeravanja ili nekog protokola za pronalaženje putova do krajnjeg korisnika. Ovaj protokol je namijenjen za rad samo s usmjernicima koji koriste IPv4. VRRP paketi se šalju enkapsulirani u IP pakete.

Strukturu VRRP zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

8 16 24 28 32
Version Type Virtual Rtr ID Priority Count IP
Addresss
Auth Type Advet Int Checksum
IP Address (1)
:
IP Address (N)
Authentication Data (1)
Authentication Data (2)
Struktura VRRP paketa u 32 b redovima

Version
Polje koje definira inačicu VRRP protokol u paketu. Ova verzija je verzija 2.

Type
Polje određuje vrstu VRRP-ovog paketa. Jedina vrsta paketa definirane u ovoj verziji protokola je: 1 ADVERTISEMENT (oglašavanje). Paket nepoznatog tipa se odbacuje.

Virtual Rtr ID
'Virtual Router Identifier' je polje koje identificira virtualni usmjernik paketa i omogućava izvještavanje za taj status.

Priority
Omogućava slanje prioriteta za virtualni usmjernik od strane VRRP usmjernika. Virtualni usmjernik koristi vrijednosti između 1-254 (dekadno) za prioritet.

Count IP Addresses
Broj IP VRRP adresa sadržanih pri oglašavanju.

Auth Type
Identificira koja se metoda autentifikacije koristi.

Authentication Methods

 0  Nema autentifikacije
 1  Jednostavno
 2  IP autentifikacija

Advertisement Interval
Ukazuje na vremenski interval (u sekundama) između oglašavanja.

Checksum
Koristi se za otkrivanje gubljenja podataka u VRRP poruci. Ispitni zbroj je 16 bit-ni prvi komplement od zbroja prvih komplemenata od cijele VRRP poruke počevši s poljem verzije. Pri računanju zbroja za provjeru, sadržaj ovog polja u koje će se potom rezultat upisati postavljen je na nulu.

IP Address(es)
Jedna ili više IP adresa koje su pridružene virtualnim usmjernicima. Broj uključenih adresa je naveden u polju 'Count IP Addrs'. Ova polja se koriste za rješavanje problema kod nekonfiguriranih usmjernika.

Authentication Data
Autentifikacijski zapis koristi se samo za jednostavne tekstualne autentifikacije, slično kao jednostavan tekst koji se koristi u autentifikaciju pri usmjeravanju i izboru najkraćeg puta u OSPF protokolu usmjeravanja. To je običan tekst do 8 znakova.


 

 Natrag
 Tražila
 Dalje

 Prema početku  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  Prema kraju

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/pojmovi/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 TCP/IP početak
 TCP/IP  Informatička abeceda