TCP/IP - UVOD

NARP, OSPF, TRIP, Mobile IP, Van Jacobson, XOT

 Go to English Page  Pojmovi

 iStripper affiliate  iStripper affiliate

 Prema početku  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  Prema kraju

NARP

NBMA Address Resolution Protocol - Protokol adresne razlučivosti koji omogućava izvornom terminalu, usmjerniku ili nekom drugom mrežnom uređaju, da komunicira preko sloja veze na mreži koji radi bez oglašavanja i višestrukog pristupa (NBMA - Non-Broadcast, Multi-Access), kako bi se saznala NBMA odredišna adresa terminala ako je odredišni terminal priključen na istu NBMA mrežu kao izvor.

O konfiguraciji zaglavlja ovisi vrijednost tipa polja: zahtjev, vrsta ili odgovor.

Strukturu NARP zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

8 16 32
Version Hop Count Checksum
Type Code Unused
Destination IP address
Source IP address
NBNA Length NBMA address (variable length)
Struktura NARP zaglavlja u 32 b redovima

Version
Broj NARP verzije. Trenutno ova vrijednost je 1.

Hop Count
Označava maksimalan broj NASs da se dozvoli zahtjev ili odgovor prije nego što se odbaci.

Checksum
Standardni IP zbroj za provjeru cijelog NARP paketa (počevši s fiksnim zaglavljem).

Type
Tip NARP paketa. NARP zahtjev je tipa broj 1, NARP odgovor je tipa broj 2.

Code
Odgovor na NARP zahtjev može doći kao informacija iz međuspreme (cache). Ako se traži autorizirani odgovor, mora se koristiti kod broj 2 (NARP zahtjev za autorizirane informacije), u protivnom se koristi kod broj 1 (opći NARP zahtjev). NARP odgovora može biti pozitivan ili negativan. Kodovi pojedinih odgovora su:

 1  Pozitivan, neautorizirani odgovor.
 2  Pozitivni autorizirani (mjerodavan) odgovor.
 3  Negativan nemjerodavan odgovor.
 4  Negativan mjerodavan odgovor.

Source and Destination IP Address
To su IP adresa NARP podnositelja zahtjeva i ciljanog terminala ili mrežnog uređaja za koji je definirana NBMA adresa.

NBMA Length and NBMA Address
U polju 'NBNA Length' je duljina NBMA adrese izvora u bit-ovima. Sama NBMA adresa je skup nula do najbliže 32 bit-ne granice.

SCSP

Stream Control Transmision Protocol - Protokol dizajniran da opslužuje distribuirane poslužitelje unutar ograničene grupe (SG - Server Group) što znači i potrebu za sinkronizacijom sadržaja (ili njihovog dijela) njihovih međusprema, koji sadrže informacije o stanju klijenata koji se poslužuju.

SCSP radi prema slijedećem:

 1  'Hello' faza u kojoj dva uređaja utvrđuju da mogu komunicirati.
 2  Sinkronizacija baza podataka da se utvrdi da li ima koja baza podataka
koja traži informacije od bližnjeg i prosljeđuje informacije do bližnjeg.
 3  Nove naučene informacije šalju se svim povezanim čvorovima,
osim čvor od kojeg se dobivaju nove informacije.
Kod ovog procesa zastupljena su sljedeća tri podprotokola:
'Hello', podešavanje i ažuriranje međuspreme.


Strukturu SCSF zaglavlja prikazuje naredna tablica:

0 1 2 3  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Version Type code Packet size
Checksum Start of extensions
Struktura SCSP zaglavlja

Version
Verzija za SCSP protokol koji se koristi. Trenutna verzija je 1.

Type code
Kod za različite tipove poruka.

Packet size
Ukupna duljina SCSP paketa u oktetima (osim sloj veze i / ili drugih protokola koji ovijaju podatke).

Checksum
Standardni IP zbroj za provjeru preko cijelog SCSP paketa, počevši od stalnih zaglavlja. Ako je paket ima neparan broj byte-ova u duljini obračun se obavlja dodavanjem 0x00 na kraju paketa.

Start of extensions
Kada nema ekstenzije, ovo polje ima vrijednost nula. Inače, ovo polje ima vrijednost posmaka (s vrha fiksnog zaglavlja prema početku prvog produžetka). Obvezni dio je specifičan na vrstu poruka. Sadrži specifične informacije za radnje za pojedine tipove poruka i dodatnoj nuli (ili njih više), zapisi koji sadrže informacije o stanju određenom unosu u međuspremu (cache).

Record Types
Tipovi poruke mogu biti:

Ostali tipovi poruka su:

NHRP

Next Hop Resolution Protocol - Omogućuje izvornoj radnoj stanici (računalo ili usmjernik), koja želi komunicirati bez oglašavanja (Non-Broadcast), u više pristupnoj podmreži (NBMA - Multi-Access), da se utvrdi adresa umrežavanja, NBMA adrese i adrese narednih raspoloživih NBMA u idućem 'skoku' prema odredišnoj radnoj stanici.

Strukturu NHRP zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

8 16 24 32
ar$afn ar$pro.type
ar$pro.snap
ar$pro.snap ar$hopcnt ar$pkstz
ar$chksum ar$extoff
ar$op.version ar$op.type ar$shtl ar$sstl
Struktura NHRP zaglavlja u 32 b redovima

ar$afn
Definira tip adrese za sloj veze (link layer).

ar$pro.type
Ovo polje je 16 bit-ni cijeli broj bez predznaka.

ar$pro.snap
Kada polje 'ar$pro.type' ima vrijednost 0x0080 znači da se koristi 'snap' kodirano proširenje za šifriranje u digitalnom obliku tipa protokola. 'Snap' proširenje nalazi se u 'ar$pro.snap' polju, a u protivnom je sadržaj ovog polja postavljen na 0.

ar$hopcnt
Granica skoka. Sadržaj polja ukazuje na najveći broj NHS-a koji je dozvoljen od strane NHRP prije odbacivanja.

ar$pktsz
Ukupna duljina od NHRP paketa u oktetima.

ar$chksum
Standardna IP zbroj za provjeru cijelog NHRP paketa.

ar$extoff
Ovo polje identificira postojanje i lokaciju NHRP ekstenzije.

ar$op.version
Ovo polje pokazuje koja je opća verzija adresne mape i protokola za upravljanje sadržana u poruci.

ar$op.type
Ako je u polju 1 onda ovo polje predstavlja NHRP tip paketa. Moguće vrijednosti za vrstu paketa su:

 1  NHRP rezolucija - zahtjev.
 2  NHRP rezolucija - odgovor.
 3  NHRP registracija - zahtjev.
 4  NHRP registracija - odgovor.
 5  NHRP brisanje zahtjeva.
 6  NHRP brisanje odgovora.
 7  NHRP indikacija greške.

ar$shtl
Vrsta i duljina izvorne NBMA adrese koja se tumačiti u kontekstu srodne skupine adresa.

ar$sstl
Vrsta i duljina izvorne NBMA podadrese koja se tumačiti u kontekstu srodne skupine adresa.

OSPF

Open Shortest Path First - Unutarnji protokol usmjernika koji se koristi za usmjeravanje unutar grupe usmjernika. Koristi 'link-state' tehnologiju pomoću koje usmjernici šalju jedan drugome informacije o direktnim vezama i linkove koji su na drugim usmjernicima.

Strukturu OSPF zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

8 16 32
Version No. Packet Type Packet length
Router ID
Area ID
Checksum AU type
Authentication
Struktura OSPF zaglavlja u 32 b redovima

Version number
Broj verzije protokola (trenutno 1).

Packet type
Valjani tipovi poruka su:

 1  'Hello' poruka.
 2  Opis baze podataka.
 3  'Link State' zahtjev.
 4  'Link State' ažuriranje.
 5  'Link State' potvrda.

Packet length
Duljina paketa protokola u byte-ovima. Uključena je standardna duljina OSPF zaglavlja.

Router ID
ID usmjernika koji je izvor paketa. U OSPF, izvor i odredište u paketu protokola usmjeravanja dva su kraja od (potencijalnih) susjeda.

Area ID
32 bit-ni broj koji identificira područje kojem paket pripada. Svi OSPF paketi povezani su s jednim područjem. Većina putovanja paketa je uz samo jedan prijelaz (hop). Paketi koji putuju preko virtualne veze označeni su identifikatorom okosnice ID 0.0.0.0.

Checksum
Standardni IP zbroj za provjeru cijelog sadržaja pri pakiranju, počevši s OSPF zaglavljem paketa, ali bez 64 bit-nog područja autentifikacije. Ovaj zbroj za provjeru izračunava se kao 16 bit-ni prvi komplement zbroj svih prvih komplemenata 16 bit-nih riječi u paketu, bez autentifikacijskog polja. Ako duljina paketa nije cjelobrojni 16 bit-ni višekratnik, paket se puni nulama prije izračuna kontrolnog zbroja.

AU type
Identificira se shema autentifikacije koji će se koristiti za pakete.

Authentication
64 bit-no polje koje se koristi za provjeru vjerodostojnosti.

TRIP

Telephony Routing over IP - Funkcija ovog protokola je oglašavanje dohvatljivosti telefonskih odredišta, atributa povezanih s odredištem, kao i atributa na putu prema odredištu.

Može se koristiti za upravljanje tablicom usmjeravanja za više protokola (SIP, H323, itd.). U ovom protokolu, odredište je kombinacija skupa adresa (zadane kao porodica adresa i adresni prefiks) i aplikacijskog protokola (SIP, H323, itd.).

Strukturu TRIP zaglavlja odgovora prikazuje naredna tablica:

  0   1   2  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
0 Length Type
Struktura TRIP zaglavlja

Length
Ukupna duljina poruke u oktetima s uključenim zaglavljem.

Type
Vrsta i kod poruka. Sljedeći tipovi kodova su raspoloživi:

 1  Otvori.
 2  Ažuriranje.
 3  Obavijest.
 4  Održavanje povezanosti.

Mobile IP

Mobile IP - Omogućuje čvorovima premještanje iz jedne podmreže u drugu podmrežu. Svaki mobilni čvor uvijek se identificira s boravišnom adrese, bez obzira na trenutnu točku priključivanja na Internet. Iako je smješten daleko od svog boravišta, mobilni čvor također je povezan s adresom nadziranja, koja pruža informacije o sadašnjem trenutku priključivanja na Internet. Protokol omogućuje registraciju adrese nadziranja s posrednikom boravišta. Posredniku boravišta šalje se paket predodređen za mobilni čvor mreže kroz tunel adrese nadziranja. Po dolasku na kraju tunela, svaki paket se zatim predaje mobilnom čvoru. Može se koristiti za mobilnost i preko homogenih i heterogenih medija. Protokol definira skup novih kontrolnih poruka koje se šalju s UDP: Zahtjev za registracijom i odgovor na registraciju.

IP paket se sastoji od IP adrese izvora i odredišta, koje slijede po izvoru i odredištu UDP-a, a nakon 'Mobile IP' polja. Mobilni IP paketi mogu biti ili zahtjev za registraciju ili odgovor na registraciju.

Strukturu IP Mobile zaglavlja ZAHTJEVA prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

8 9 10 11 12 13 14 15 16 Octet
Type S B D M G V T Rsv 2
Lifetime 4
Home address 8
Home agent 12
Care of address 16
Identification 20
Extensions .... ....
Struktura Mobile IP zaglavlja zahtjeva

Type
1 označava prijavu zahtjeva.

S
Simultane veze. Kada je postavljeno, mobilni čvor mreže traži od svog posrednika njegovu prethodnu povezanost.

B
Emitiranje paketa. Kada je ova mogućnost postavljena, mobilni čvor mreže zahtjeva od posrednika uporabu tunela da se bilo koji emitirani paketi prime u kućnoj mreži.

D
Ako je zaglavlje mobilnog čvora definirano vrši de se dekapsulacija paketa koji su poslani od strane ponuditelja adresa. Drugim riječima, pokretni čvor koristi se automatskom lokacijom prema adresama.

M
Minimalna enkapsulacija. Kada je postavljena, mobilni čvor mreže zahtijeva od svog davatelja usluga minimalnu enkapsulaciju paketa koji se tuneliraju prema mobilnom čvoru.

G
GRE enkapsulacija (ovijanje). Kada je postavljena, mobilni čvor mreže zahtijeva od svog davatelja usluga GRE enkapsulaciju paketa koji se tuneliraju prema mobilnom čvoru.

V
Mobilni čvor zahtjeva od davatelja usluga da koristiti 'Van Jacobson' zaglavlje i kompresiju preko svojih veza s pokretnim čvorom.

T
Kada je postavljeno, mobilni čvor pita svog davatelja usluga za prihvaćanje obrnutog tuneliranja po dodjeli adresa. Mobilni čvorovi koriste davatelja usluga za međusobni promet paketa putem tunela.

Rsv
Pričuvni bit, postavljen na nulu.

Lifetime
Broj preostalih sekundi do isteka registracije.

Home address
IP adresa mobilnog čvora.

Home agent
IP adresa davatelja usluga čvoru.

Care-of address
IP address na kraju tunela.

Identification
64 bit-ni broj, izrađuje mobilni čvor mreže i koristi se za podudaranje registracije zahtjeva i registracije odgovora, kao i za zaštitu protiv nasilnog otvaranja poruka.

Extensions
Fiksni dio zahtjeva za registraciju koji slijedi nakon jednog ili više proširenja u autentifikacijskom produžetku koji mora sadržavati sve zahtjeve za registraciju.

Strukturu IP Mobile zaglavlja ODGOVORA prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

8 16 32
Type Code Lifetime
Home address 8 Octets

Home agent 12 Octets
Identification 20 Octets
:
Extensions .....
Struktura Mobile IP zaglavlja odgovora

Type
3 označava odgovor za registraciju.

Code
Vrijednost koja pokazuje rezultat pri zahtjevu za registraciju. Vrijednost može biti kako slijedi.

Prijava uspješna:
0
1
Registracija prihvaćen.
Registracija prihvaćena, ali simultana mobilnost veze nije podržana.
Registracija je odbijena od strane davatelja usluge:
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Nedefiniran razlog.
Administrativno zabranjena.
Nedostatni resursi.
Mobilni čvor griješi u autentifikaciju.
Davatelj usluga griješi u autentifikaciju.
Trajanje traženja veze je predugačko.
Loše oblikovan upitu.
Loše oblikovan odgovor.
Tražena enkapsulacija je nedostupna.
Tražena Van Jacobson kompresija je nedostupna.
Servis je odbijen od strane stranog davatelja usluge:
74
75
76
Traženje tuneliranja suprotnog smjera je nedostupno.
Tuneliranja iz suprotnog smjera je obvezno i 'T' bit nije postavljen.
Mobilni čvor previše je udaljen.
Registracija je odbijena od strane davatelja usluge:
80
81
82
88
Početna mreža je nedostupna (prima se ICMP greška).
Početni davatelj usluga je nedostupan (prima se ICMP greška).
Početni 'port' davatelj usluga je nedostupan (prima se ICMP greška).
Davatelj usluga je nedostupan (primaju se druge ICMP greške).
Odbijeno od strane davatelja usluga:
137
138
139
Tražena tuneliranja iz suprotnog smjera je nedostupno.
Tuneliranja iz suprotnog smjera je obvezno ' T' bit je postavljen.
Tražena enkapsulacija je nedostupna.

Lifetime
Ako polje kodiranja pokazuje da je registracija prihvaćena, polje životnog vijeka paketa (lifetime) sadrži broj preostalih sekundi prije isteka registracije. A vrijednost ovog polja nula to je oznaka da je pokretni uređaj nije registriran. Vrijednost polja '0xFFFF' označava beskonačnost. Ako kod pokazuje da je registracija odbijena, sadržaj i trajanje polja su nedefinirani i zanemaruju su.

RUDP

Reliable UDP - Pouzdani UDP protokol je jednostavan paket koje djeluje kao transportni protokol. Pouzdani transportni protokol potreban je za transport signalizacije telefonije preko IP mreža. Koriste se različiti protokoli signalizacije uz prijenos preko IP mreža.

RUDP je osmišljen kako bi se omogućilo individualno konfiguriranje svake veze, tako da se broj protokola s različitim zahtjevima za prijenos istovremeno ne provodi na istoj platformi. To su slojevi UDP / IP protokola koji osiguravaju pouzdanu isporuku u ispravnom slijedu (do maksimalnog broja retransmisija) za virtualne veze. RUDP ima vrlo fleksibilan dizajn što ga čini pogodnim za različite vrste prijenosa podataka. Jedna njegova primjena bila bi korištenje za transport signalno-telekomunikacijskih protokola.

RUDP zaglavlje

Svaka UDP paket poslan od RUDP-a mora početi s barem 6 okteta zaglavlja. Prvi oktet sadrži niz jedno bit-nih zastavica (oznaka). Sljedeća 3 polja su veličine jednog okteta. Potom slijede 2 okteta zbroja za provjeru.

Strukturu RUDP zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 16 bit-nih redaka:

8 16
SYN ACK EAK RST NUL CHK TCS 0 Header Length
Sequence number Acknowledgement number
Checksum
Struktura RUDP zaglavlja u 16b redovima

Kontrolni bit-ovi
8 bit-a kontrole zajedno su veliki jedan byte i ukazuju na sadržaj paketa.

SYN
Označava korištenje sinkronizacije segmenata.

ACK
Označava ispravnu vrijednost za potvrdu u paketu.

EACK
Označava proširenu vrijednost za potvrdu u paketu.

RST
Ukazuje na 'reset' segment u paketu.

NUL
Ukazuje na 'null' segment u paketu (crnu rupu).

CHK
Pokazuje da li zbroj za provjeru polja sadrži zbroj za provjeru samo zaglavlja ili zaglavlja i tijela (podataka).

TCS
Pokazuje da je paketa u svrhu prijenosa stanja veze segmenta.

0
Ovo polje mora imati vrijednost '0'.

Header length
Označava gdje počinju korisnički podatci u paketu.

Sequence number
Kada je veza prvi put ostvarena, svaki jednaki dio nasumično preuzima početni redni broj. Ovaj redni broj se koristi u SYN segmenta za uspostavljanje veze. Svaka predaja povećava redni broj prije slanja podataka, 'null', ili 'reset' segmenta. To je jedan byte duljine.

Acknowledgement number
Polje koje sadrži broj posljednjeg uspješno odaslanog paketa pri odašiljanju slijeda paketa koji je prijamnik primio. To je jedan byte duljine.

Checksum
Zbroj za provjeru je uvijek se izračunava za RUDP zaglavlje kako bi se osigurao integritet. U zbroj za provjeru koristi se isti algoritam kao u TCP i UDP zaglavlju.

Segmenti
Sljedeći segmenti mogu se pojaviti u paketu: SYN, ACK EACK, RST, NUL i TCS segmenati:

Syn
Koristi se za uspostavu veze i usklađivanje slijeda brojeva između dva uređaja. Segment također sadrži prenosive parametre veze. Sve podesive parametre koje učesnici moraju znati sadržani su u ovom segmentu. To uključuje najveći broj segmenata spremnih za prihvat i zastavice (oznake) upućuju na to da su navedene značajke veze uspostavljene.

Ack
Ovaj segment se koristi za potvrdu u slijedu segmenata. Sadrži poslani redni broj i redni broj potvrde u RUDP zaglavlju.

Eack
Koristi se za potvrdu prijama segmenata van redoslijeda. Sadrži brojeve jednog ili više segmenata primljenih van slijeda. EACK je uvijek u kombinaciji s ACK u segmentu, čime se prepoznaje posljednji redni broj primljen u nizu do prvih preskočenih brojeva. Duljina zaglavlja varijabla je EACK segmenta. Njena minimalna vrijednost je sedam a maksimalna vrijednost ovisi o najvećoj vrijednosti koja se može čuvati u sustavu čekanja.

RST
Ovo se koristi za zatvaranje ili ponovno uspostavljanje veze. Po primitku nekog RST segmenta, pošiljatelj prestaje slati nove pakete, ali i dalje pokušava dostaviti pakete već prihvaćene od API-a.

NUL
Ovaj segment koristi se glede utvrđivanja je li veza prema odredištu još uvijek aktivna. Kada NUL segment zaprimi, RUDP mora odmah potvrditi ako postoji valjana veza, i ako postoji broj segmenta je sljedeći broj u nizu.

TCS
Koristi za prijenos stanja veze.

TALI

Transport Adapter Layer Interface - Ovaj protokol predlaže sučelje mrežnog pristupnika, što omogućava međusobni mrežni rad između mreža s komutacijom linija (SCN - Switched Circuit Network) i IP mreža. Kako je pristupnik središnja točka o informacijama koje se odnose na signalizaciju, to osigurava prijenos signalizacije iz jedne mreže u drugu i pruža i dodatne funkcije kao što je prevođenje protokola, sigurnosne radnje, usmjeravanje informacija i neprekinut pristup inteligentnim mrežnim uslugama (IN ) na obje mreže.

Ovaj protokol osigurava slanje TCAP, ISUP i MTP poruka putem TCP / IP mreže, koristi za podršku pouzdane komunikacije između signalizacije pri SS7 mrežama i aplikacija koje egzistiraju unutar IP mreže.

Ova verzija TALI omogućava tri mehanizma prijenosa SS7 signalizacije i pruža funkcionalnost za MTP preko TCP / IP (lmtp3), SCCP / TCAP preko TCP / IP (sccp), i ISUP preko TCP / IP (isot). Sve tri metode raspoložive su davatelju poruke.

Strukturu TALI prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

16 32
SYNC
OpCode
Length Sevice message data
Struktura TALI strukture u 32 b redovima

SYNC
Četiri byte-a kojima je vrijednost '54 41 4C 49' prema ASCII.

OpCode
Protokol podržava slijedeće vrste okvira:

Tip okvira ASCII OpCode
Test usluga na ovoj 'Socket' - test
Dozvoljava poruke servisa na ovaj 'Socket' - allo
Brani poruke servisa na ovaj 'Socket' - proh
Brani poruke servisa 'Ack' - proa
Nadzire poruke servisa na ovaj 'Socket' - moni
Nadzire poruke servisa 'Ack' - mona
SCCP poruke servisa - sccp
ISUP poruke servisa - isot
MTP3 poruke servisa - mtp3
MTP vertikala - mtpp
SCCP vertikala - scpp
Prijava ključa usmjeravanja - rkrg
Odjava ključa usmjeravanja - rkdr
Specijalne poruke servisa - spcl

Length
Duljina okvira. Nije nula ako poruka sadrži usluge ili poruke nadzora Socket-a.

Service message data
Podatci o usluzi.

Van Jacobson

Compressed TCP - To je komprimirani TCP protokol koji poboljšava TCP / IP brzinu komunikacije preko serijske veze male brzine (300 do 19'200 bps).

Strukturu komprimiranog TCP zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 8 bit-nih redaka:

8
  C I P S A W U
Connection number (C)
TCP checksum
Urgent pointer (U)
D Window (W)
D Ack (A)
D Sequence (S)
D IP ID (I)
data
Komprimirana TCP struktura

C, I, P, S, A, W, U
Promjena maske. Utvrđuje u kojem se polju očekuje promjena polja za promjenu u paketu koji slijedi.

Connection number
Koristi se za pronalaženje spremljene kopije posljednjeg paketa u TCP vezi.

TCP checksum
Uključeno je, tako da se množe provjeriti integritet podataka glede valjanosti.

Urgent pointer
Ovo se koristi ako je postavljen URG.

D values for each field
Predstavlja iznose pridružene polju glede promjena u odnosu na originalni TCP (za svako polje izražene kao promjena maske).

XOT

X.25 over TCP - Proizvod firme 'Cisco Systems' koji predstavlja X.25 protokol ukomponiran u TCP.
Strukturu XOT zaglavlja prikazuje naredna tablica sastavljena od 32 bit-nih redaka:

16 32
Version Length
Struktura XOT zaglavlja u 32 b redovima

Version
Verzija protokola izražena kao brojčana vrijednost.

Length
Duljina paketa.


 

 Natrag
 Tražila
 Dalje

 Prema početku  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  Prema kraju

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/pojmovi/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 TCP/IP početak
 TCP/IP  Informatička abeceda