Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Rječnik  DaljePojam Opis
P2P Peer to Peer - način razmjene podataka kroz računalnu mrežu pri kojem korisnici preuzimaju dijelove datoteka jedni od drugih umjesto s jednog centralnog poslužitelja. P2P kao tehnologija danas jednostavno pruža najbolji i najjeftiniji način da ogroman broj korisnika dođe do neke datoteke, a troškovi takve komunikacije postaju relativno mali i dijele se među korisnicima. Da bi navedeno funkcioniralo korisnici moraju zajednici staviti na raspolaganje sadržaje koje imaju i koji su svima u mreži momentalno ili neprekidno zanimljivi.
Packet
Writing
Packet writing mod omogućava korištenje CD-RW i DVD-RW medija kao tvrdih diskova. Prije uporabe treba ih pripraviti za prihvat podataka - FORMATIRATI, bilo s dodatnom programskom potporom (InCD, DirectCD ili slične) ili potporom ukomponiranom u OS, ako je OS ima. Prilikom zapisivanja podataka koristi se UDF (Universal Disc Format) sustav zapisivanja sličan FAT-u. Standard je definirala OSTA (the Optical Storage Technology Association). 'Lead In' i 'Lead Out' zapisi se ne koriste. Medij se u osnovi koristi kao disketa.
Padding Odnosi se na postavljanje slučajnih znakova, praznina, nula, u početku i završetku poruke, da se prikrije njena stvarna duljina ili da se zadovolje zahtjevi veličine bloka podatka, na primjer da je veličina uvijek višekratnik nekog broja. Može označavati i mjesto na kojem započinju podaci ili kriptografsko kodiranje podataka.
PAL Phase Alternating Line - (Perfect At Last / Peace At Last). Europski standard za prijenos TV slike. Više o tome pod pojmom 768x576i/p.
PAN Personal Area Network - ili slobodno prevedeno osobna računarska mreža koja služi za spajanje raznoraznih uređaja: računala, digitalnog asistenta, mobilnih telefona i ostalih uređaja koja se mogu naći u neposrednoj blizini neke osobe. Svi ti uređaji ne moraju biti u izričitom vlasništvu dotične osobe. Doseg PAN-a je na nivou stana. Dakle, kućna lokalna mreža.
Password Mehanizam zaštite sadržaja od neovlaštenog pristupa (pogledati 'zaporka').
PATA Parallel ATA - Način prijenosa podataka između računala i diskovnih ili optičkih uređaja. Vidjeti pod ATA.
Patch
Cable
Kabel koji povezuje 'Patch Panel' utičnicu s utičnicom aktivnog mrežnog uređaja. Naziva se i 'Patch Cord'.
Patch
Panel
Prespojni panel, pasivni sklop koji se ugrađuje u mrežne komunikacijske ormare (vidjeti pod RACK) kao međuveza između položenih žičnih ili optičkih komunikacijskih kablova i aktivne mrežne opreme. Kabel koji povezuje 'PATCH' utičnicu s utičnicom aktivnog mrežnog uređaja naziva se 'patch cable' ili 'patch cord'.
PBX Private Branch eXchange - sustav koji funkcionira kao zbirni telefonski priključak koji omogućava korištenje iste PTT linije od strane više korisnika ili kao servis namijenjen korisnicima kućnih centrala koji ne koriste direktno biranje. Kod klasične telefonije može zadovoljiti, ali predstavlja ograničenje za Internet promet.
PCI-E

PCI Express
Sabirnica u računalnim sustavima, nasljednica PCI (Peripheral Connect Interface) sabirnice kao mehanizma za komunikaciju i razmjenu podataka između računalnih uređaja. osnovno svojstvo joj je brzi serijski prijenos podataka kroz jedan koridor u full-duplex modu. U slučaju potrebe može se uporabiti više koridora (do 32x). Za razliku od AGP porta to je istinska sabirnica što omogućava recimo ugradnju više grafičkih kartica koje će raditi samostalno ili će im se djelovanje objediniti posebnim tehnologijama da djeluju kao jedna znatno moćnija.
PCMCI

PCMCIA
Personal Computer Memory Card International Association - Udruženje proizvođača računalne opreme u SAD ustanovilo je ovaj standard kao način priključivanja vanjskih uređaja na prijenosnike, utemeljen na paralelnom prijenosu podataka. Utor prihvaća četiri debljine kartica s oznakama I, II, III i IV, pri čemu ova posljednja nije službeno prihvaćena od navedene udruge. Naravno, izveden kao zasebna PC kartica - 'PC Card', ovakav način povezivanja uređaja uporabljiv je u bilo kojem računalu. Ovaj standard zamijenjen je s 'PCI ExpressCard' specifikacijom, također prijedlog ovog udruženja, ali je konačna preporuka ove udruge USB 3.0 standard.
PGP Pretty Good Privacy - Program za kriptiranje podataka koji se upotrebljava na osobnim računalima, a temelji se na objedinjavanju javno objavljenog ključa koji pripada osobi i privatnog ključa koji služi za pokretanje postupka enkripcije. Korisnik ove usluge svoj javni ključ mora pohraniti na neki od javnih poslužitelja namijenjen upravo za ovu svrhu. Više..
Phising Prevarantski proces pomoću kojeg se pokušava dobiti osjetljive informacije kao što su korisnička imena, lozinke, podaci o kreditnoj kartici i slično. Dakle, nije izravan napad na korisnika i obično se obavlja putem e-pošte ili izravne razmjene poruka i utemeljen je na iskorištavanju neznanja i naivnosti korisnika Internet usluga.
PHP Hypertext Preprocessor - Pomoću komandi PHP-a Web-sadržaji kreiraju se na poslužitelju i korisnik preuzima gotove stranice nastale kao rezultat njegovih zahtijeva poslanih poslužitelju. Sadržaji se čuvaju kao dijelovi u bazama podataka koji se prema zahtjevu korisnika uzmu i slože na definirani način i isporuče korisniku. Pandan ovoj tehnologiji je ASP (Microsoft) i JSP (Sun). PHP spada u grupu skriptnih programskih jezika i u osnovi izvršava se na poslužitelju.
PHY Kratica za fizički sloj OSI modela. Sučelje za PCI-Express, SATA, i USB arhitekturu. Najpoznatija primjena kod navedenih sučelja je 8b/10b i 128b/132b shema kodiranja signala koje se razlikuju po dužini paketa podataka i načina sinkronizacije u komunikaciji. Veći broj znači prijenos većeg paketa i kvalitetnije sinkronizacije i ujedno kompatibilnost sa sporijim standardima.
PKI

PKS
Public-Key Infrastructure - Infrastruktura javnog ključa, koji se čuva na nekom od PKS poslužitelju (Public Key Server). To je sustav certifikacije ovlasti (CAS) i registraciju ovlasti (RAS) koji pruža podršku za korištenje nesimetričnog kriptografskog ključa u podatkovnoj komunikaciju putem takve funkcije kao upravljanje certifikatima, upravljanje ključem i slično. Podržava standarde za razmjenu nesimetričnih ključeva. Ovaj tip razmjene omogućava primatelju poruke da povjeri potpis u poruci, te omogućava pošiljatelju šifriranje poruke prikladno primatelju.
PKZIP

PKUNZIP
Programska potpora DOS nostalgičara. Omogućava jednostavno sažimanje i raspakiranje sažetih datoteka iz komandne linije. Postoje verzije ovih programa i za XP (command prompt) okruženje. Datoteke koriste .ZIP ekstenziju.
PLL Phase-Locked Loop - Nadzorni sustav koji kontrolira fazu izlaznog signala u odnosi na fazu ulaznog 'referentnog' signala. Elektronički sklop sastoji se od oscilatora promjenjive frekvencije i detektora faze. Detektor faze preko povratne petlje uspoređuje fazu ulaznog signala s fazom signala izlaznog oscilatora kojem podešava frekvenciju dok se faze oba oscilatora ne usklade. Na taj način ostvaruje se vrlo visoka stabilnost frekvencije izlaznog oscilatora i omogućava kvaliteta sinkronizacija tijekom prijenosa signala između sklopova računala.
PnP Plug and Play - Opisuje uređaje koji rade s uključenim i aktivnim računalnim sustavom čim se s njim povežu. OS računala automatski prepoznaje uređaj, učitava novi upravljački program za uređaj, ako je potrebno, i počinje raditi s netom spojenim uređajem. Na primjer, ako Plug-and-Play miš spojen na USB priključak na računalu, ona će početi raditi u roku od nekoliko sekundi po uključivanju.
Point of
Presence
Mjesto pristupa mreži preko telefonske linije; sustav modema i ostale računalne i komunikacijske opreme koji je neprestano priključen na mrežu. Jednostavnije, to je mjesto koje ISP daje ustanovi ili firmi preko kojeg će se ostvariti neprekidna veza s Internetom.
Port Broj koji se pridružuje jedinstvenoj adresi izvora podataka ili IP adresi računala (pogledati 'Socket'), a služi za označavanje mrežnog mjesta pristupanja ili mrežne usluge. Za pojedine usluge broj porta definiran je međunarodnim standardom (FTP ima broj 21 itd.). Isti naziv koristi se u BIOS-u za definiranje adrese preko koje će uređaji računala komunicirati.
Positive

feedback
Pozitivna povratna sprega - Način povezivanja izlaza pojačala ili slijedno povezanih pojačala ili logičkih sklopova, s ulazom u pojačalo na način da je povratni dio signala s izlaza u istoj fazi s signalom na ulazu tako da je ukupni signal na ulazu u pojačalo veći. Posljedica je veće pojačanje, veća izobličenja i sklonost nestabilnom radu. Kako vraćeni izlazni signal prema ulazu potpomaže povećanje signala na ulazu, proces je kumulativan i pospješuje se, što dovodi do pojave osciliranja pojačala, odnosno pojačalo se ponaša kao generator signala. Ovaj mehanizam u kombinaciji s 'RC' i 'LC' elementima (otpor, kondenzator i zavojnica) u povratnoj grani s izlaza prema ulazu omogućava osciliranje na točno određenoj frekvenciji. Kako je proces kumulativan, odnosno samo podržavajući, omogućava kod logičkih sklopova vrlo brze promjene stanja te se koristi prilikom dizajna generatora takta mikroprocesora i računalnog sustava ili brzih SRAM memorija.
PPI Pixels Per Inch - vidjeti pod DPI.
PPP Point-to-Point Protocol - Protokol koji služi za ostvarivanje izravne veze između dva čvora u mreži. Najčešći slučaj je povezivanje računala pomoću serijskog komunikacijskog kabela, telefonske linije, optičkih vlakana ili UTP mrežnog kabela. Većina ISP-a koriste PPP za dial-up pristup Internetu. Također je moguć PPP preko Etherneta (PPPoE), povezujući neki ADSL uređaj s računalom preko mrežne kartice (NIC), što je mnogo brže nego povezivanje s USB-om, što naravno ne mijenja brzinu prema ISP-u ali čini vezu ADSL-računalo stabilnijom. PPP je dizajniran da radi s protokolima trećeg sloja OSI modela. moderni mrežni uređaji omogućavaju ovaj način komunikacije između dvaju geografski udaljenih korisnika ako se za to ukaže potreba.
PPPoE Point-to-Point Protocol over Ethernet - To je PPP protokol enkapsuliran u Ethernet okvir (frame). PPPoE omogućava pristup na Ethernet mrežu povezivanjem preko širokopojasnog modema. U sebi sadrži mehanizam autorizacije i autentifikacije korisnika, i može se koristiti tako da veći broj korisnika dijeli pretplatničku liniju preko pristupnog uređaja davatelja Internet usluga (ISP) i za kontrolu (naplatu) prenesenog mrežnog prometa.
Preset Vidjeti pod pojmom 'Default'.
Protocol Protokol ili postupak, propisani način na koji računala komuniciraju jedno s drugim preko Interneta, u cilju davanja usluge ili razmjene podataka. Internet se u osnovi oslanja na TCP / IP skup protokola.
Proxy
server
Dvojnik nadređenim poslužiteljima. Zbog zagušenja računala i komunikacijskih kanala, proxy server često se upotrebljava na Internetu, kako bi se rasteretili glavni poslužitelji i promet usmjerio prema jednom ili više dvojnika. Na primjer proxy server ISP-a u T-Com čuvati će web-stranicu koju je spremio od originalnog izvora u Americi a koju je zahtijevao korisnik 'X'. ako korisnik 'Y' zahtijeva istu stranicu dobiti će je od ISP-ovog dvojnika a ne od originalnog izvora. Proxy server u suštini obavlja zadatke adresirane prema originalnom izvoru. Spremljene web-stranice neko vrijeme će se čuvati, povremeno automatski obnoviti ako se često posjećuju ili potpuno izbrisati ako više nisu aktualne.
PSTN Public Switched Telephone Network - Javna komutirana telefonska mreža, klasične PTT centrale koje koriste prijenos podataka i signalizaciju kakvu imaju stari telefoni na 'kolo'. Standard koji se neće još neko vrijeme promijeniti.

 Natrag
 Tražila
 Go to English Page  Dalje

Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/datoteka>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost

 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda