Natrag
No  |  A  |  B  |  C,Č,Ć  |  D,Dž,Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L, Lj  |
M  |  N,Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S,Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X,Y, Z,Ž  |  @,#  |
 Go to English Page  Rječnik  Dalje

 Cure  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper  iStripper

Pojam Opis
RACK Standardni ormar širine 19" (480 mm) ili rjeđe 23" (580 mm) u koji se ugrađuje mrežna oprema, UPS moduli, 'patch' paneli, pomoćni elementi ormara za kablove i slično. Visina pojedinih uređaja ili popratnih dijelova ormara i samog ormara mjeri se prema visini jedne standardne jedinice 1U=1.75" (rack unit). Većina ormara ima visinu 43U, mada su raspoložive i manje izvedbe po visini. Dubina ormara nije standardizirana i uobičajeno iznosi od 80-100 cm. Kroz ormar treba osigurati kvalitetnu ventilaciju.
RAM Random Access Memory - Radna memorija računala. Služi za upis i čitanje tekućih podataka i programa i može joj se vrlo lako i brzo mijenjati sadržaj. Sadržaj se gubi (zaboravlja) pri prestanku napajanja računala. Radna memorija računala u DRAM ili SRAM verziji. Pristup memoriji izravan je od strane mikroprocesora te se takva memorija naziva memorija s izravnim pristupom, a kako se sadržaji pohranjuju na prvo raspoloživo slobodno mjesto koristi se i naziv memorija sa slučajnim pristupom.
RAT Remote Access Trojans (Remote Administration Tools) - Vrsta zloćudne programske potpore koja se odlikuje svojstvom da napadaču omogućava preuzimanje kontrole nad računalom a da u osnovi korisnik to ni ne primjećuje. U osnovi se radi da napadač na korisničko računalo instalira 'mali' poslužitelj koji radi upravo ono što napadač želi i koji sa svojim klijentom osluškuje što mu poslužitelj šalje. Dakle, u zaštiti ne pomaže i NAT mehanizam jer se konekcija uspostavlja iz unutarnje mreže. Ima ih tako dobro napisanih da ih je jako teško detektirati. Može se raditi i o legalnoj programskoj potpori za udaljeno upravljanje računalom i dobro je da kao takva bude kvalitetna i da se sav promet između klijenta i poslužitelja odvija kriptiran.
Release
C
andidate

(RC)
Kada se testne verzije (alpha i beta) prilikom razvoja programa završe, i nema više implementiranja novih mogućnosti ili ispravke dotad uočenih grešaka, navedena verzija daje se odabranim (a ponekad i svim) korisnicima na testiranje kako bi se uklonili još poneku nedostaci prije nego se programska potpora pusti u distribuciju. Verzija naglašava da su greške u programskoj potpori moguće. Slijedi je RTM distribucija.
Release To
Manufacturing

(RTM)
Sve funkcije planirane za finalnu verziju programske potpore u osnovi se implementiraju u RC verziji programske potpore koja je u osnovi finalna faza otklanjanja preostalih grešaka. Novih osobitosti nema u odnosu na RC verziju, ali se proizvod priprema u više verzija glede mogućnosti (u osnovi kućne i poslovne verzije) pa tako i cijene. Vrši se završno 'poliranje' pred finalnu verziju za pakovanje u šarene kutije za podaju - GA (general availability) distribucija.
Remote
login
Daljinska prijava rada; mogućnost da se korisnik uključi u rad na udaljenom računalu preko računala kojim se trenutno koristi. U osnovi korisnik na svom zaslonu ima kopiju slike koju na svom zaslonu ima udaljeni korisnik.
Rendering Odnosi se na postupak dodavanja realizama računalnoj grafici dodavanjem trodimenzionalnih kvaliteta kao što su sjene i varijacije boja između svijetla i hladovine. Jedna od tehnika takve obrade slika zove se 'ray tracing'. Drugi tip je 'scanline rendering' renderiranje koje se zasniva na obradi jedne jedinstvene cijele slike u kratkom vremenskom intervalu (frame) u slijedu slika, umjesto obrade od objekta do objekta kao što čini 'ray tracing'. Općenito, 'scanline rendering' ne daje dobre rezultate kao i 'ray tracing', ali se često koristi u animaciji gdje kvaliteta slike svakog pojedinog intervala nije toliko važna.
Resource Određeni skup informacija dobiven putem Interneta. Može biti bilo što, od slike do video sadržaja ili skup programa; datoteka ili skup datoteka općenito.
Retail Maloprodaja - Proizvod ili programska potpora namijenjeni krajnjem korisniku, koji se u trgovini prodaju korisniku zapakirani u kutiju u kojoj se uz proizvod nalazi sve što mu pripada; od jamstvene kartice pa do detaljnih uputa. Ako je riječ o računalnim komponentama (kao grafička kartica), roba je prošla barem minimalnu kontrolu ispravnosti i obvezno se u pakovanju nalaze i mediju s upravljačkim programima (driver-ima), koji ne moraju biti najnoviji, ali sigurno rade uz proizvod. Ako je riječ o operativnom sustavu uz instalacijski medij nalaze se i manje ili više opsežne upute kako navedeni instalirati. Za korisnika-kupca ovo je najsigurnija ali i najskuplja ponuda.
RFC Request for Comments - Zahtjevi za objavu, standardni mehanizam s kojim se definiraju dokumenti koji opisuju nekakav komunikacijski protokol na Internetu, bolje reći uputa na koji način najbolje iskoristiti opisano za uporabu na Internet. Ovi naputci od velikog su značaja za programere i proizvođače opreme.
RISC Reduced Instruction Set Computer - Arhitektura procesora s malim skupom jednostavnih naredbi, povećanim brojem registara, primjene među memorije (cache) u procesoru i korištenja obrade podataka koji dolaze u slijedu kada je izlazni rezultat jedne obrade ulaz u drugu obradu (pipelining). Koncept se temelji na istovremenoj paralelnoj obradi te je nužna primjena među spreme koja povezuje pojedine elemente obrade. Razvila ih je britanska korporacija 'ARM holdings', dizajnira ih, prodaje licenčna prava a izradu prepušta naručitelju. Primjer jednog takvog procesora je Intel ATOM. Obrnuto od CISC.
Roaming U bežičnoj mreži, odnosi se na prebacivanje s jedne pristupne točke na drugu bez gubljenja usluge ili gubitaka povezanosti. 'Roaming' omogućuje korisnicima slobodno kretanje unutar nekog prostora, kao kampus, i neprekidan pristup Internetu, e-mail uslugama i sličnim servisima koji su im raspoloživi.
Robot Poslužitelj koji koristi Robot Exclusion Standard kako bi obišao sve web-poslužitelje koji su na njegove pretraživače prijavljeni i izvršio katalogiziranje (indeksiranje) njihovih stranica. Standard definira kako izraditi 'robot.txt' datoteku koja omogućava izabranim robotima da dohvate i indeksiraju sve sadržaje web-poslužitelja koji nisu zabranjeni prema nalozima u navedenoj datoteci. Koriste se ključne riječi 'User-agent:' i 'Disallow:' na način koji se dobije kao primjer u ispisu po kliku na ikonu 'robota' na dnu prve stranici ove knjige. Datoteka se smješta u korijenski imenik poslužitelja.
ROM Read Only Memory - Stalna memorija kojoj je sadržaj dostupan samo za čitanje, a u koju je u tijeku proizvodnje 'utisnut' program koji se ima izvršiti ili čitati. Navedeno načelo u osnovi je primijenjeno na BIOS. Isključivanjem računala sadržaj ostaje pohranjen. Moderne verzije ROM-a dozvoljavaju izmjene posebno dizajniranom programskom potporom, ali to ne treba raditi ako nije nužno potrebno.
Router Usmjernik - Računalo posebne namjene, sa specifičnom programskom potporom, koje upravlja komunikacijom između dvije ili više mreža. Usmjernik se usredotočuju na krajnje adrese paketa podataka koji prolaze kroz njega i odlučuju kojim putom će ih poslati, odnosno daje naputak narednom usmjerniku kamo da šalje podatke. Radi na trećem sloju OSI modela.
Routed

Routing
U svakom paketu podataka koji putuje mrežom upisana je IP adresa izvora i odredišta. Protokoli koji definiraju izvornu i odredišnu adresu s koje paket odlazi i na koju dolazi nazivaju se ROUTED protokoli. Uređaji (kao router) koji ovu adresu koriste da bi pronašli optimalni put između izvora i odredišta kroz računalne mreže koriste ROUTING protokole. Routed protokol nadzire metodu isporuke paketa, a routing protokol nadzire put paketa kroz mrežu.
RS 232c Serijski prijenos podataka koji koristi konektore s 9 ili 25 pinova, brzine prijenosa do 115'200 bps, potpuno istisnut iz uporabe zbog sve raširenijeg i bržeg USB standarda. No ne treba zaboraviti da na manjim brzinama standard omogućava komunikaciju i na udaljenostima većim od 100 m. Koristili su ga negdašnji modemi da bi se terminal povezao s glavnim računalom ili modem s računalom, a još uvijek ga koriste i neki mjerni instrumenti gdje brzina prijenosa podataka nije od značaja. Osim vodova za prijenos podataka koristili su se i vodovi za signalizaciju i za upravljanje prijenosom podataka (pogledati 'UART').
RSA Rivest, Shamir, i Adelman - Tvorci ove kriptografske tehnike razmjene podataka objavljena 1977. godine, koja se zasniva na faktorizaciji velikih prirodnih brojeva. RSA je ujedno i naziv za samu tehniku realiziranja opisanog. Kako se RSA koristiti za kriptiranje podataka i autentifikaciju, uključen je u mnoge sigurnosne protokole. Koristi nesimetričan par ključeva, javni i privatni. To je prvi, najpopularniji i najkorišteniji kriptografski sustav s javnim ključem.
RTC
battery
Real-Time Clock - Baterija koja služi za napajanje memorije CMOS sadržaja BIOS-a, te između ostalog čuva podatak o tekućem vremenu. S vremenom je treba zamijeniti isto kao dugmastu bateriju CR2032, koja spada u ovu grupu baterija. Kod prijenosnika nisu standardizirane, te se mogu naći različite izvedbe u odnosu na CR2032 bateriju.
RX; TX Kratice za primanje i odašiljanje, respektivno.

 

 Natrag
 Tražila
 Dalje

  Citiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatička abeceda " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://informatika.buzdo.com/rjecnik/>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana. | Odgovornost
 

 Rječnik
 Rjecnik  Informatička abeceda